Leveringen - 164410-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Košice: Databasesystemen

2018/S 074-164410

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 084-162805)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Photomap, s.r.o.
36572047
Poludníková
Košice-Nad jazerom
040 12
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Imrich Vozár
Telefoon: +421 948700620
E-mail: imrich.vozar@elauk.sk
NUTS-code: SK042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.photomap.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti Photomap, s. r. o.

Referentienummer: KE126/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48610000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A. Systém mobilného mapovania

B. Softvérové vybavenie na správu obsahu údajov mobilného mapovania

C. Softvérové vybavenie na extrakciu a tvorbu údajov mobilného mapovania

D. Softvérové vybavenie na publikovanie údajov mobilného mapovania

E. Softvérové vybavenie na prehliadanie údajov mobilného mapovania

F. Softvérové vybavenie pre pripojenie údajov mobilného mapovania do softvéru tretích strán

G. Hardvérové vybavenie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 084-162805

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.1.8)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
In plaats van:

Nie

Te lezen:

Áno

VII.2)Overige nadere inlichtingen: