Leveringen - 164502-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Medische verbruiksartikelen

2018/S 074-164502

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 049-107450)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Nemocnice Na Homolce
00023884
Roentgenova 37/2
Praha
150 30
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Mgr. Barbora Výhodová
Telefoon: +420 257273419
E-mail: barbora.vyhodova@homolka.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.homolka.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Globální dodávky SZM pro NNH

Referentienummer: 13/VZ/2018-OVZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění všech částí této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se 3 vybranými dodavateli po prokázání splnění všech podmínek, které zadavatel požaduje, a to k zabezpečení opakovaných dodávek spotřebního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ust. § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 049-107450

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 21/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 21/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: