Leveringen - 164505-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Přerov: Computerapparatuur

2018/S 074-164505

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 047-102735)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Statutární město Přerov
00301825
Přerov
750 11
Tsjechische Republiek
E-mail: hilbert@rarsm.cz
NUTS-code: CZ071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.prerov.eu

Adres van het kopersprofiel: www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 – konektivita

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění je vybavení ZŠ novými datovými rozvody dle nových požadavků, propojení daných částí optickým kabelem a dodávka vybavení ICT, včetně jeho instalace a uvedení do provozu. Před zahájením prací je potřeba demontovat zastaralé nevyhovující kabelové rozvody a nepotřebné lištování. Demontovaný materiál je nutno likvidovat, předáním k likvidaci specializovaným firmám v souladu s platnými předpisy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 047-102735

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 13:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: