Diensten - 164554-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Motherwell: Maatschappelijke diensten

2018/S 074-164554

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
North Lanarkshire Council
Civic Centre, Windmillhill Street
Motherwell
ML1 1AB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Derek Scott
Telefoon: +44 1698403947
E-mail: scottde@northlan.gov.uk
Fax: +44 1698275125
NUTS-code: UKM84

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.northlanarkshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00010

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adult and Young Carer Support Services

Referentienummer: CPT-DS-HSC-18-411
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

North Lanarkshire Council on behalf of Health and Social Care North Lanarkshire is seeking to develop a tender which will build and develop on existing innovative and quality supports for unpaid adult carers and young carers.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 100 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Direct Support for Adult Carers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM84
Voornaamste plaats van uitvoering:

North Lanarkshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

North Lanarkshire Council on behalf of Health and Social Care North Lanarkshire is seeking to develop a tender which will build and develop on existing innovative and quality supports for unpaid adult carers and young carers.

To assist this work we would like to engage with representatives from interested organisations to gather views regarding the specification and procurement approach.

This will take place through individual meetings and /or email communications during May 2018. Information gathered from this work will inform the procurement approach and service specification. Participation in this exercise is voluntary and the subsequent tender will be open to all organisations whether or not they have been involved in this process. It is anticipated that the tender will be issued in June 2018.

Further detail is given in the document accompanying this notice.

If you are interested in this opportunity please email QualityAssurance@northlan.gov.uk no later than 12:00 noon on Friday 27.4.2018. Please mark your email for the attention of Jenny Weaver.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Young Carer Support Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM84
Voornaamste plaats van uitvoering:

North Lanarkshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

North Lanarkshire Council on behalf of Health and Social Care North Lanarkshire is seeking to develop a tender which will build and develop on existing innovative and quality supports for unpaid adult carers and young carers.

To assist this work we would like to engage with representatives from interested organisations to gather views regarding the specification and procurement approach.

This will take place through individual meetings and/or email communications during May 2018. Information gathered from this work will inform the procurement approach and service specification. Participation in this exercise is voluntary and the subsequent tender will be open to all organisations whether or not they have been involved in this process. It is anticipated that the tender will be issued in June 2018.

Further detail is given in the document accompanying this notice.

If you are interested in this opportunity please email QualityAssurance@northlan.gov.uk no later than 12:00 noon on Friday 27.4.2018. Please mark your email for the attention of Jenny Weaver.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adult Carers Campaining, Information and Representation

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM84
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

North Lanarkshire Council on behalf of Health and Social Care North Lanarkshire is seeking to develop a tender which will build and develop on existing innovative and quality supports for unpaid adult carers and young carers.

To assist this work we would like to engage with representatives from interested organisations to gather views regarding the specification and procurement approach.

This will take place through individual meetings and /or email communications during May 2018. Information gathered from this work will inform the procurement approach and service specification. Participation in this exercise is voluntary and the subsequent tender will be open to all organisations whether or not they have been involved in this process. It is anticipated that the tender will be issued in June 2018.

Further detail is given in the document accompanying this notice.

If you are interested in this opportunity please email QualityAssurance@northlan.gov.uk no later than 12:00 noon on Friday 27.4.2018. Please mark your email for the attention of Jenny Weaver.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/06/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=539573

(SC Ref:539573)

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018