Diensten - 164640-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Toezicht op bouwwerkzaamheden

2018/S 074-164640

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polen
Contactpersoon: Beata Brzostowska
Telefoon: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Fax: +48 586682302
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gdynia.pl

Adres van het kopersprofiel: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polen
Contactpersoon: Beata Brzostowska
Telefoon: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Fax: +48 586682302
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gdynia.pl

Adres van het kopersprofiel: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksowa termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni

Referentienummer: MBI.271.8.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71247000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zam. jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót bud. dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 5 budynków użyteczności pub. w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.

1. Część I obejmuje:

A) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 ul. Cylkowskiego 5

B) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 ul. Jana z Kolna 5

2. Część II obejmuje:

D) nadzór nad robotami bud. dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 ul. Leopolda Staffa 10

3. Część III obejmuje:

C) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 ul. Chabrowej 43

E) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 ul. Cechowa 22

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71247000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” dla budynków:

A) Szkoła Podstawowa Nr 34 w Gdyni ul. Cylkowskiego 5,

Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, przygotowanie pomieszczenia pod montaż węzła c.o., wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

B) Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni ul. Jana z Kolna 5,

Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, stropów nad piwnicami, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

1.1. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zam. realizowanego przez wybranych Wykonawców, wyłonionych w wyniku odrębnych postępowań w przetargach nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gdyni. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umów które Zamawiający zawsze z Wykonawcą/cami w wyniku ww. postępowań.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:

3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ Nadzoru), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:

3.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ Budowlany) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami:

a) Dokumentacja projektowa;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

c) Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.

3.1.2 wzór Umowy z Wykonawcą dla poszczególnych budynków,

3.2 wzór Umowy Nadzoru stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 17/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71247000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” dla budynku:

D) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (istniejącej do 31.8.2017 r. jako Zespół Szkół Nr 10) w Gdyni ul. Leopolda Staffa 10,

Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, montażu dwufunkcyjnego (indywidualnego) węzła cieplnego wraz z automatyką, przygotowanie pomieszczenia pod montaż węzła c.o., wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

1.1. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zam. realizowanego przez wybranego Wykonawcę, wyłonionego w wyniku odrębnych postępowań w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gdyni. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umowy którą Zamawiający zawsze z Wykonawcą w wyniku ww. postępowania.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:

3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ Nadzoru), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:

3.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ Budowlany) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami:

a) Dokumentacja projektowa;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

c) Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.

3.1.2 wzór Umowy z Wykonawcą dla poszczególnych budynków,

3.2 wzór Umowy Nadzoru stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 17/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część III

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71247000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia dla Części III obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” dla budynków:

C) Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gdyni ul. Chabrowa 43,

Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

E) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22.

Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni, polegają m.in. na dociepleniu, ścian zewnętrznych w tym ścian fundamentowych i cokołowych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, częściowej wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, przebudowie i remoncie instalacji c.o. z wykonaniem rozdzielacza systemu grzewczego wraz z automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, remoncie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wody ciepłej wraz z montażem automatyki, wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych.

1.1. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. Usłudze nadzoru inwestorskiego podlegać będzie zakres rzeczowy przedmiotu zam. realizowanego przez wybranych Wykonawców, wyłonionych w wyniku odrębnych postępowań w przetargach nieograniczonych o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gdyni. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie umów które Zamawiający zawsze z Wykonawcami w wyniku ww. postępowań.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:

3.1 Opis przedmiotu zamówienia Nadzoru (OPZ Nadzoru), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:

3.1.1 Opis przedmiotu zamówienia budowlany (OPZ Budowlany) dla poszczególnych budynków wraz z załącznikami:

a) Dokumentacja projektowa;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

c) Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.

3.1.2 wzór Umowy z Wykonawcą dla poszczególnych budynków,

3.2 wzór Umowy Nadzoru stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 17/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, Nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

1.1 w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na: część I zamówienia lub część II zamówienia lub część III zamówienia, Nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN,

1.2 w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na: część I oraz część II zamówienia lub część I oraz część III zamówienia lub część II oraz część III zamówienia, Nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN,

1.3 w przypadku złożenia przez Nadzór oferty na: część I oraz część II oraz część III zamówienia, Nadzór powinien wykazać że posiada ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 300 000 PLN.

2. W przypadku, gdy Nadzór złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pkt 1.2 lub 1.3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Nadzór zostanie wykluczony.

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Nadzór , którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawców Nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

3.1 dokument potwierdzający, że Nadzór jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 1.1 lub 1.2 lub 1.3.

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.2 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.3 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli Nadzór wykaże że dysponuje odpowiednią min. zdolnością tech. lub zawodową - odpowiednio dla danej części zamówienia lub w odniesieniu do sumy poszczególnych części zamówienia o jakie ubiega się Nadzór tj.:

1.1 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty bud. dot. budynku zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z zał. do ustawy Prawo bud., powinien wykazać że wykonał usługi nadzoru obejmujące budowę lub przebudowę budynków o określonych parametrach wskazanych w ppkt. 7.3.1.1.1 lub 7.3.1.1.2 lub 7.3.1.1.3 lub 7.3.1.1.4 lub 7.3.1.1.5 SIWZ;

1.2 dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zam., wpisanymi na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaśw. z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata dośw. w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji tech. w budownictwie posiadającymi upr. bud. do kierowania robotami bud. w specjalnościach i o określonym dośw. wskazanych w ppkt 7.3.1.2.1 lub 7.3.1.2.2 lub 7.3.1.2.3 lub 7.3.1.2.4 lub 7.3.1.2.5 SIWZ.

1.2.1 Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zam., a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

1.2.2 Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą Prawo bud. (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, upr. bud. lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia sam. funkcji tech. w bud., nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 15.1.2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 65 j.t.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.

2. W przypadku, gdy Nadzór złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba usług niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.1.1.3 lub 7.3.1.1.4 lub 7.3.1.1.5 SIWZ lub wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.1.2.3 lub 7.3.1.2.4 lub 7.3.1.2.5 SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Nadzór zostanie wykluczony.

3. Ośw. i dok., jakie zobowiązany będzie złożyć Nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wyk. Nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych ośw. lub dok. potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

3.1. wykaz usług odpowiadający warunkowi w Sekcji III.1.3) pkt 1.1

3.2. wykaz osób odpowiadający warunkowi w Sekcji III.1.3) pkt 1.2

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.1 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.1 oraz 8.2.2 SIWZ.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24 w pok. 202, 81-364 Gdynia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający żąda od Nadzoru wniesienia wadium w wysokości:

1.1 w przypadku oferty na jedną część w wys. 2 500,00 PLN

1.2 w przypadku oferty na dwie części w wys. 5 000,00 PLN

1.3 w przypadku oferty na trzy części w wys. 7 500,00 PLN,

2. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk. Nadzoru, którzy:

2.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom. i finansowej; zdolności tech. lub zawodowej;

2.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

3. Wykaz oświadczeń lub dok. jakie ma dostarczyć Nadzór w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania

3.1. dokumenty dołączane do oferty:

3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi zał. nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczący:

3.1.1.1. Wyk. Nadzoru (w przypadku Wyk. Nadzoru wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. - każdego z nich)w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby Wyk. Nadzoru powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wyk. Nadzoru w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Wymagania co do treści dokumentów zawiera ust. 7.4 SIWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Nadzór, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub Wyk. Nadzoru, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dok.potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

4.1. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Nadzór nie zalega z opłacaniem podatków

4.2. zaświadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Nadzór nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4.3. ośw. Nadzoru, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

4.4. ośw. Nadzoru o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.5. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 ustawy Pzp dla każdej z osób dla której inf. jest składana

4.6. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy

4.7. ośw. Nadzoru o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

4.8. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego inf. z otwarcia ofert na str. internetowej.

Szczegółowe informacje dot. pkt. 1 zawiera Rozdział 12 SIWZ, pkt 4.1-4.8 i pkt 5 zawiera ust. 8.2 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018