Diensten - 164659-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Piaseczno: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2018/S 074-164659

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
Piaseczno
05-500
Polen
Telefoon: +22 7017654
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Fax: +22 7017692
NUTS-code: PL913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.piaseczno.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.piaseczno.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

Referentienummer: 60/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części i obejmuje:

1. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją i zakładaniem zieleni niskiej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (część 1).

2. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew na terenie Gminy Piaseczno (część 2).

Przedmiot zamówienia określają załączniki do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie prac związanych z pielęgnacją i zakładaniem zieleni niskiej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50760000
90600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto i Gmina Piaseczno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją i zakładaniem zieleni niskiej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (część 1).

2. Przedmiot zamówienia określają:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

b) wzór umowy– zał. nr 2a do SIWZ dla części 1 zamówienia,

c) warunki techniczne realizacji zamówienia dla części 1 – zał. nr 3 do SIWZ, nr 1 do umowy;

d) wykaz prac wraz z cenami jednostkowymi – zał. nr 4a do SIWZ, 2a do umowy dla części 1 zamówienia.

e) Zakres terytorialny - zał. nr 5 do SIWZ dla części 1 zamówienia.

f) Wykaz Miejsc Pamięci Narodowej – zał. nr 4 do umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew na terenie Gminy Piaseczno

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211500
77211600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto i Gmina Piaseczno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew na terenie Gminy Piaseczno (część 2).

Przedmiot zamówienia określają:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

b) wzór umowy – zał. nr 2b dla części 2 zamówienia,

c) warunki techniczne realizacji zamówienia dla części 2 – zał. nr 3 do SIWZ, nr 1 do umowy;

d) wykaz prac wraz z cenami jednostkowymi – zał. nr 4b do SIWZ, 2b do umowy dla części 2 zamówienia.

e) Wykaz Miejsc Pamięci Narodowej – zał. nr 4 do umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy przedstawią dla każdej z części osobno, część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

Eventuele minimumeisen:

Część sprawozdania finansowego (na każdą z części), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy.

Posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Dla części I:

a) co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonaniem prac związanych z pielęgnacją i zakładaniem zieleni niskiej na łącznej powierzchni co najmniej 3 000 arów, o wartości łącznej min. 300 000,00 PLN (w ramach 1 zamówienia), przy czym minimalny zakres prac powinien obejmować:

— koszenie trawników z wygrabieniem i wywiezieniem,

— wiosenne i jesienne grabienie trawników,

— sadzenie krzewów, bylin, pnączy,

— cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów,

— wykonanie ukwiecenia z roślin sezonowych,

— zimowe zabezpieczenie nasadzeń skupin krzewów i kwietników.

b) co najmniej dwie usługi polegające na urządzaniu i utrzymaniu zieleni w parkach lub skwerach o powierzchni minimum 1,5 ha.

c) w/w usługi, konieczne poświadczenie wykonania w/w usług o takiej wartości oraz powierzchni z okresu ostatnich 3 lat,

d) w/w doświadczenie powinno być poparte dokumentem potwierdzającym wykonanie usług w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą starannością oraz terminowo – poświadczeniem wykonania usługi.

e) W zakresie zdolności zawodowej

Dysponują:

— 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu oraz minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym oraz ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni SITO wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tą osobą,

— 1 osobą pełniącą funkcję brygadzisty posiadającą wykształcenie średnie lub zawodowe ogrodnicze, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym.

Dla części II:

a) co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonaniem prac związanych z pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew na terenach miejskich, o łącznej wartości min. 200 000,00 PLN (w ramach 1 zamówienia), przy czym minimalny zakres prac powinien obejmować:

— cięcia pielęgnacyjne drzew – 300 szt,

— wycinka drzew – 300 szt.,

— sadzenie drzew – 600 szt.

b) w/w usługi, konieczne poświadczenie wykonania w/w usług o takiej wartości oraz powierzchni z okresu ostatnich 3 lat,

c) w/w doświadczenie powinno być poparte dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą starannością oraz terminowo – poświadczeniem wykonania usługi.

d) W zakresie zdolności zawodowej

Dysponują:

— 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu oraz minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym oraz ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni SITO a także chirurgii i pielęgnacji drzew, wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tą osobą,

— 1 osobą pełniącą funkcję brygadzisty posiadającą wykształcenie średnie lub zawodowe ogrodnicze, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym oraz ukończony kurs chirurgii i pielęgnacji drzew.

Eventuele minimumeisen:

Wykaz usług (na każdą z części) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Według załącznika nr B.

Wykazu osób (na każdą z części), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w którym Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami spełniającymi wymagania określone w Części V ust. 2 pkt 3 SIWZ ze wskazaniem imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr D do SIWZ).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pokój nr 76.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w punkcie 5a ppkt 1 niniejszej SIWZ;

6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia - Załącznik nr C do specyfikacji.

9. Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w punktach 6.1. do 6.9 SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Ponadto, Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie zostały określone w pkt 6.12. SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej".

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018