Diensten - 164726-2020

07/04/2020    S69

Roemenië-Boekarest: Reinigingsdiensten

2020/S 069-164726

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC
Nationaal identificatienummer: 14234699
Postadres: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030217
Land: Roemenië
Contactpersoon: Elena Ionescu
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefoon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.isc.gov.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acordul-cadru – 24 de luni servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor (inclusiv materialele aferente)

Referentienummer: 14234699_2019_PAAPD1066048
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziționarea de servicii de curățenie (inclusiv produsele de curăţenie) și colectare selectivă a deşeurilor (inclusiv elaborarea planului de măsuri privind colectarea selectivă), în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, pentru sediile Inspectoratului de Stat în Construcţii, pe o perioadă de 24 de luni, aşa cum sunt ele prezentate în Anexa nr. 1 din caietul de sarcini (sedii ISC/IRC/IJC și alocare personal). Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 110 186.84 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul central al ISC, cat si sediile IRC/IJC.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valoarea maxima estimată a AC 24 de luni = 4 793 620,80 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafata max. de 29 087,36 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pentru 1 016 salariați: [(29 087,36 m2 x 6 RON/m2/lună) + (1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 de luni = 4 603 107,84 RON fara TVA;

(b) serv. în val. max. de 190 512,96 RON fără TVA, pentru o suprafață maxima de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 4/semestre = 190 512,96 RON fără TVA.

Val. min. estimată AC 24 luni = 3 832 104,48 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafață min. de 23 197,83 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pt. 738 salariați: [(23 197,83 m2 x 6 RON/m2/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 24 de luni = 3 641 591,52 RON fără TVA;

(b) serv. în val. max. de 190 512,96 RON fără TVA, pt. o suprafață max. de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 4/semestre = 190 512,96 RON fără TVA.

Val. celui mai mare CS 12 luni = 2 396 810,40 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafață max. de 29 087,36 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pt. 1 016 salariați: [(29 087,36 m2 x 6 RON/m2/lună) + (1 016 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 12 luni = 2 301 553,92 RON;

(b) serv. in val. max. de 190 512,96 RON fără TVA pt. o suprafață max. de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 2/semestre = 95 256,48 RON fără TVA.

Val. celui mai mic CS sase luni = 958 026,12 RON fără TVA cuprinde:

(a) serv. pt. o suprafață min. de 23 197,83 m2 (Anexa nr. 1 din caietul de sarcini), pt. 738 salariați, astfel: [(23 197,83 m2 x 6 RON/m2/lună) + (738 salariați x 17 RON/tarif pe salariat/lună)] x 6 luni = 910 397,88 RON fără TVA;

(b) serv. în val. max. de 47 628,24 RON fără TVA pt. o suprafață max. de 7 938,04 m2 (Anexa nr. 2 din caietul de sarcini), astfel: 7 938,04 m2 x 6,00 RON/m2 fără TVA x 1/semestru = 47 628,24 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. Frecvența prestării serviciilor la punctele de lucru, mai mult decât minimul obligatoriu de cel puțin o dată pe lună (pentru locațiile din Anexa nr. 5 a caietului de sarcini), pentru unul sau mai multe sedii / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. Numărul de ore (minimum patru ore) ofertat pentru cel de-al doilea angajat (pentru unul sau mai multe sedii), necesar pentru efectuarea curăţeniei la sediile ISC, cu o suprafață mai mare de 750 mp, respectiv IJC Iasi, IJC Brasov, IJC Dolj, IJC Prahova, IJC Constanta, IJC Galati. Se va acorda punctaj ofertei care va conține ore suplimentare față de cele patru ore minime obligatorii pentru unul sau mai multe sedii / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193629
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20
Benaming:

Contract subsecvent nr. 3 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15556234
Postadres: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041919
Land: Roemenië
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefoon: +40 723242172
Fax: +40 213195483

Internetadres: www.fabiclean.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 112 610.59 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 510 607.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 62
Benaming:

Acord-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15556234
Postadres: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041919
Land: Roemenië
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefoon: +40 723242172
Fax: +40 213195483

Internetadres: www.fabiclean.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 112 610.59 RON
Laagste offerte: 4 112 610.59 RON / Hoogste offerte: 4 112 610.59 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 67
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15556234
Postadres: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041919
Land: Roemenië
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefoon: +40 723242172
Fax: +40 213195483

Internetadres: www.fabiclean.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 112 610.59 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 827 059.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 155
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor nr. 62/28.6.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fabi Total Grup S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15556234
Postadres: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041919
Land: Roemenië
E-mail: office@fabiclean.ro
Telefoon: +40 723242172
Fax: +40 213195483

Internetadres: www.fabiclean.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 112 610.59 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 772 519.84 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția juridică și resurse umane
Postadres: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Plaats: București
Postcode: 030217
Land: Roemenië
E-mail: isc@isc.gov.ro
Telefoon: +40 213181713
Fax: +40 213181719

Internetadres: www.isc.gov.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2020