Diensten - 164863-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Ledeberg: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 074-164863

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Digipolis
0860.487.295_21008
Bellevue 1
Ledeberg
9050
België
Contactpersoon: Michael Matthys
Telefoon: +32 92660900
E-mail: overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Fax: +32 92315521
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.digipolis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305896

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305896
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-G000251-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: opdrachthoudende vereniging
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het huren en aankopen van camera's

Referentienummer: DP-G000251-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst in 2 percelen.

In perceel 1 willen we een overeenkomst met 1 leverancier voor de huur en implementatie en ondersteuning van een camera beveiligingssysteem voor evenementen/gebeurtenissen van tijdelijke aard.

In perceel 2 willen we een overeenkomst met 1 leverancier voor de aankoop, implementatie en onderhoud van allerlei soorten camera’s en bijhorende software in de vorm van een productcataloog.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

In perceel 1 willen we een overeenkomst met 1 leverancier voor de huur en implementatie en ondersteuning van een camera beveiligingssysteem voor evenementen/gebeurtenissen van tijdelijke aard.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft een raamovereenkomt in 2 percelen.

In perceel 1 willen we een overeenkomst met 1 leverancier voor de huur en implementatie en ondersteuning van een camera beveiligingssysteem voor evenementen/gebeurtenissen van tijdelijke aard.

In perceel 2 willen we een overeenkomst met 1 leverancier voor de aankoop, implementatie en onderhoud van allerlei soorten camera’s en bijhorende software in de vorm van een productcataloog.

De inschrijvers kunnen zich kandidaat stellen voor één (1) of meerdere percelen. Men is niet verplicht om voor alle percelen in te schrijven. Onderaanneming is in elk perceel toegestaan. De percelen worden te allen tijde onafhankelijk van elkaar gegund.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overeenkomst met 1 leverancier voor de aankoop, implementatie en onderhoud van allerlei soorten camera’s en bijhorende software in de vorm van een productcataloog.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft een raamovereenkomt in 2 percelen.

In perceel 1 willen we een overeenkomst met 1 leverancier voor de huur en implementatie en ondersteuning van een camera beveiligingssysteem voor evenementen/gebeurtenissen van tijdelijke aard.

In perceel 2 willen we een overeenkomst met 1 leverancier voor de aankoop, implementatie en onderhoud van allerlei soorten camera’s en bijhorende software in de vorm van een productcataloog.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Digipolis
Bellevue 1
Ledeberg (Gent)
9050
België
Telefoon: +32 92660900
E-mail: overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Fax: +32 92315521

Internetadres: www.digipolis.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018