Diensten - 165026-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Portugal-Funchal: Personenwagens

2018/S 074-165026

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vice-Presidência do Governo, através da Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados
Funchal
9050-079
Portugal
Contactpersoon: Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados
E-mail: pagesp@madeira.gov.pt
NUTS-code: PT300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.madeira.gov.pt/vp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos ligeiros para diversos organismos do governo regional - 2018/2022

Referentienummer: Processo 59/CP/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos ligeiros para diversos organismos do governo regional - 2018/2022.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 225 597.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos ligeiros para diversos organismos do governo regional - 2018/2022.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Adjudicado à Finlog – Aluguer e Comércio de Automóveis, S. A.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos ligeiros para diversos organismos do governo regional - 2018/2022.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Adjudicado à Finlog – Aluguer e Comércio de Automóveis, S. A.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos ligeiros para diversos organismos do governo regional - 2018/2022.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Adjudicado à Finlog – Aluguer e Comércio de Automóveis, S. A.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos ligeiros para diversos organismos do governo regional - 2018/2022.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Adjudicado à Centrolider -- Gestão de Frotas, Lda.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 001-000517
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1, 2 e 3
Benaming:

Contrato de prestação de serviços de aluguer operacional de veículos ligeiros para diversos organismos do governo regional – 2018 / 2022 (lotes 1, 2 e 3)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Finlog – Aluguer e Comércio de Automóveis, S. A.
Vila Nova de Gaia
Portugal
NUTS-code: PT11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 598.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Contrato de prestação de serviços de aluguer operacional de veículos ligeiros para diversos organismos do governo regional – 2018 / 2022 (lote 4)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Centrolider -- Gestão de Frotas, Lda.
Ribeira Brava
Portugal
NUTS-code: PT300
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 999.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira
Funchal
Portugal
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018