Leveringen - 165094-2019

09/04/2019    S70    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Medische apparatuur

2019/S 070-165094

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-114316)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Wrocławska 1-3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Telefoon: +48 126308059

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.5wszk.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń medycznych

Referentienummer: 15/ZP/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych obejmujące 2 pakiety.

Pakiet nr 1 - Rezonans Magnetyczny wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń i sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych - 1 kpl.

Pakiet nr 2 - Mammograf cyfrowy wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych - 1 kpl.

Na zasadach i warunkach określonych w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114316

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 07:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: