Diensten - 165118-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Award Aankondiging - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Hongarije-Boedapest: Softwareondersteuningsdiensten

2018/S 074-165118

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
AK05653
Ostrom utca 23–25.
Budapest
1015
Hongarije
Contactpersoon: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefoon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nmhh.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nmhh.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Média- és hírközlés felügyelet

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UTS mérőrendszer továbbfejlesztése és használatának méréstechnikai támogatása

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72261000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A Compu-Consult Kft. gyártmányú Tele-Operator® UTS mérőrendszer továbbfejlesztése szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés keretében, illetőleg használatának méréstechnikai támogatása vállalkozási keret- és átalánydíjas szerződések keretében.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 980 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71336000
38550000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Compu-Consult Kft. gyártmányú Tele-Operator® UTS mérőrendszer továbbfejlesztése szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés keretében, illetőleg használatának méréstechnikai támogatása vállalkozási keret- és átalánydíjas szerződések keretében az alábbiak szerint:

I. Az UTS mérőrendszer továbbfejlesztésére vonatkozó főbb feladatok:

1. részteljesítés: az eszközöket érintő szoftverfejlesztések rendszertervének az elkészítése.

Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 30 nap.

2. részteljesítés: UTS v.11 eszközök TSM rendelet szerinti továbbfejlesztése és UTS v.9 MOS szerverhez FAX mérőszerver upgrade

Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 90 nap.

3. részteljesítés: UTS v.11 mobil műszerek upgrade

Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 120 nap.

4. részteljesítés: UTS v.11 mobil műszerek TSM rendelet szerinti statisztikai mérőképesség megteremtése

Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 150 nap.

A 4. részteljesítését követő 30 napon belül nyertes ajánlattevő oktatást biztosít az Ajánlatkérő számára a szerződés tárgyát képező az új szoftverfunkciók és kiterjesztett képességek felhasználói szintű megismerése céljából.

Nyertes ajánlattevő köteles jótállást biztosítani a leszállított termékekre az üzembe helyezés időpontjától számított legalább 12 hónapos időtartamra.

II. Az UTS mérőrendszer méréstechnikai támogatása keretében rendszeresen (átalánydíjazás ellenében) végzendő feladatok:

— Minden év első negyedévében:

— 1 napos konzultáció a mérőrendszer állapotáról, az alkalmazott mérési profilválaszték megfelelőségéről, az éves mérési tervnek megfelelő módosítási igényekről,

— javaslat tétel a mérőrendszer üzemképességének fokozására, az éves mérési terv végrehajtásához szükséges változtatásokra,

— az adott évre vonatkozóan aktualizált támogatási és karbantartási terv készítése,

— Nyertes ajánlattevő minden szolgáltatási évben Támogatási naplót vezet a hibabejelentő rendszere által kezelt hibákról,

— Rendszeres adatmentési támogatás,

— legalább évente egyszer teljes rendszer- és adatmentés elvégezése külső adathordozóra, illetve a rendszer vagy adatsérülés esetén a rendszer vagy adatok visszaállítása a legutóbbi mentésből,

— a Megrendelő külön igénye alapján a fenti évenkénti egy alkalmon kívül, évente legfeljebb további két alkalommal is elvégzi a fenti rendszer és adatmentés és/vagy rendszer és adat visszaállítást,

— rendszeres adatmentés (a külső háttértárakat Vállalkozó biztosítja),

— Szoftverhibák rögzítése és elhárítása, dokumentálása: a hibák bejelentésére munkanapokon 08:00-16:30 között telefonos és e-mail elérhetőség és támogatás biztosítása,

— Rendszeres funkcionális ellenőrzése, változáskezelés legalább évente 1 alkalommal,

— Speciális követelmények:

— az UTS v.18 mérőrendszerhez kapcsolódó mérőfejekben a jelenleg aktivált 40 SIM kártyákon felül - a Megrendelő igénye alapján - további, legfeljebb 40 db SIM kártya biztosítása,

— mérések során üzemképtelenné váló SIM kártyák cseréje.

III. Az UTS mérőrendszer méréstechnikai támogatása keretében egyedi megrendelése alapján ellátandó feladatok:

— Egyedi funkcionális ellenőrzés, változáskezelés:

— Kiszállási, szerelési tevékenység,

— Fejlesztési feladatok,

— 30 mérnöknap/év fejlesztői kapacitást biztosítás.

A III. pontban meghatározott feladatok elvégzése kapcsán, Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt, maximum 1200 óra (a méréstechnikai szoftverfejlesztői mérnöki feladatok, a műszertervező mérnöki feladatok illetve a szerelő, installáló technikusi feladatok tekintetében egyaránt becsülten 400-400 óra) keretből lehívható, feladat alapú elszámolást alkalmaz.

Nyertes ajánlattevő köteles jótállást biztosítani az elvégzett szolgáltatásokra az átadás-átvételtől számított legalább 12 hónapos időtartamra.

Nyertes ajánlattevő a II. és III. pont szerinti szolgáltatásokat a 2018. április 15-től 2020. április 14-ig köteles nyújtani.

A szolgáltatás megrendeléssel kapcsolatos további részletes követelményeket közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 246-515299
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Szolg-sal vegyes adásvételi sz. - UTS m.rendszerek továbbfejlesztése/váll-i sz. - UTS m.rendszerek használatának méréstechnikai tám./váll-i keretsz. - UTS m.rendszerek használatának méréstechnikai tám

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Compu-Consult Kft.
Szabadságharcosok útja 4.
Budapest
1116
Hongarije
Telefoon: +36 309448255
E-mail: drdarabos@compu-consult.hu
Fax: +36 12285158
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 980 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.3.1) Az ajánlattevő(k) neve, székhelye és adószáma:

Név: Compu-Consult Kft.

Cím: 1116 Budapest, Szabadságharcosok útja 4.

Adószám: 12314984-2-43.

VI.3.2) A II.1.7) és V.2.4) kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés végleges összértékeként a nyertes ajánlatban csatolt Felolvasólap szerinti egyösszegű ajánlati ár került feltüntetésre, azzal, ezen értékelési szempont szerinti érték csupán egy képzett ár, amely az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja, azonban önálló szerződéses elemnek nem minősül.

Az ajánlati ár elemei, amely alapján a számlázás történik, az alábbiak:

I. Az UTS mérőrendszer továbbfejlesztése

I.1. részteljesítés: az eszközöket érintő szoftverfejlesztések rendszertervének az elkészítése 0 nettó HUF

I.2. részteljesítés: UTS v.11 eszközök TSM rendelet szerinti továbbfejlesztése és UTS v.9 MOS szerverhez FAX mérőszerver upgrade 11 100 000 nettó HUF

I.3. részteljesítés: UTS v.11 mobil műszerek upgrade 14 400 000 nettó HUF

I.4. részteljesítés: UTS v.11 mobil műszerek TSM rendelet szerinti statisztikai mérőképesség megteremtése 10 500 000 nettó HUF

Összesen: [I.1. + I.2. + I.3. + I.4.] 36 000 000 nettó HUF.

II. Az UTS mérőrendszer méréstechnikai támogatása átalánydíjazás ellenében

Támogatás átalánydíja 2 480 000 nettó HUF/negyedév.

III. Az UTS mérőrendszer méréstechnikai támogatása egyedi megrendelése alapján [III.1.-III.4. szerinti várható mennyiségekre vonatkozó díjak összege]

Megnevezés Egységdíj Várható mennyiségre.

Vonatkozóan.

III.1. Méréstechnikai szoftverfejlesztő mérnök óradíja 12 000 nettó HUF/óra 4 800 000 nettó HUF/ 400 óra

III.2. Műszer tervező mérnök óradíja 12 000 nettó HUF/óra 4 800 000 nettó HUF / 400 óra.

III.3. Szerelő, installáló technikus óradíja 6 000 nettó HUF/óra 2 400 000 nettó HUF/ 400 óra

III.4. Kiszállás díja 100 nettó HUF/km 500 000 nettó HUF /5000 km

Összesen: 12 500 000 nettó HUF.

Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege) 50 980 000 nettó HUF.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018