Diensten - 165223-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Bordeaux: Reparatie en onderhoud van televisie-uitrusting

2018/S 074-165223

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gironde Habitat
40487708600029
40 rue d'Armagnac, CS 71232
Bordeaux
33074
Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRI12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gironde-habitat.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien et dépannage des installations de réception télévisuelle, réseaux de télédistribution et immeubles collectifs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché mixte (forfaitaire et à bons de commande).

Montant minimum: 30 000 EUR (HT) / 2 ans.

Montant maximum: 162 000 EUR (HT) / 2 ans.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 44 350.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Secteur Carbon Blanc / Artigues / Libourne

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Secteur Carbon Blanc / Artigues / Libourne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum: 10 000 EUR (HT) / 2 ans.

Montant maximum: 54 000 EUR (HT) / 2 ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Secteur Pessac / Bordeaux / Langon

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Secteur Pessac / Bordeaux / Langon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum: 10 000 EUR (HT) / 2 ans.

Montant maximum: 54 000 EUR (HT) / 2 ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Secteur Mérignac / Le Teich / Castelnau / Le Bouscat

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Secteur Mérignac / Le Teich / Castelnau / Le Bouscat.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum: 10 000 EUR (HT) / 2 ans.

Montant maximum: 54 000 EUR (HT) / 2 ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 031-067850
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Secteur Carbon Blanc / Artigues / Libourne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cofely Inéo Infracom
Zi de la Palu
Bordeaux
33000
Frankrijk
NUTS-code: FRI12

Internetadres: http://www.gironde-habitat.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 820.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Secteur Pessac / Bordeaux / Langon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cofely Inéo Infracom
Zi de la Palu
Bordeaux
33000
Frankrijk
NUTS-code: FRI12

Internetadres: http://www.gironde-habitat.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 690.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Secteur Mérignac / Le Teich / Castelnau / Le Bouscat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cofely Inéo Infracom
Zi de la Palu
Bordeaux
33000
Frankrijk
NUTS-code: FRI12

Internetadres: http://www.gironde-habitat.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 840.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pour la partie à bons de commande et pour chaque lot les montants sont les suivants.

Lot 1: Montant minimum: 10 000 EUR (HT) — montant maximum: 54 000 EUR (HT) / 2 ans.

Lot 2: Montant minimum: 10 000 EUR (HT) — montant maximum: 54 000 EUR (HT) / 2 ans.

Lot 3: Montant minimum: 10 000 EUR (HT) — montant maximum: 54 000 EUR (HT) / 2 ans.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
Bordeaux
33063
Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Fax: +33 556243903
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le Greffe du Tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018