Diensten - 165261-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Resultaten van prijsvragen voor ontwerpen - Openbare procedure 

Duitsland-Neuss: Leggen van vloertegels

2018/S 074-165261

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stadt Neuss, Der Bürgermeister, Zentrale Vergabestelle
Markt 2
Neuss
41460
Duitsland
Contactpersoon: Stadt Neuss, Zentrale Vergabestelle
Telefoon: +49 2131902521
E-mail: vergabe@stadt.neuss.de
Fax: +49 2131902523
NUTS-code: DEA1D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vergabe-neuss.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gesamtschule Nordstadt- Fliesenarbeiten BA 5,8 und 10

Referentienummer: 65-17-392-E54891352
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45431100
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111700
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verbundabdichtung auf Bodenflächen 80 m, Wandfliesen 10 x 10 cm 115 m, Wandspiegel 60 x 60 cm 4 St., Bodenfliesen 15 x 15 cm 60 m, Aufbereitung Flächen aus Betonwerkstein 1 710 m

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Es hat ein offenes Verfahren stattgefunden.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 225-467688

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: neen
V.3)Gunning en prijzen
V.3.1)Datum van het besluit van de jury:
15/04/2018
V.3.2)Inlichtingen over deelnemers
Aantal te overwegen deelnemers: 3
Aantal deelnemende mkb-bedrijven: 3
Aantal deelnemers uit andere landen: 0
V.3.3)Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
Dekora Fliesen GmbH
Junkersstr. 9
Geilenkirchen
52511
Duitsland
NUTS-code: DEA2
De winnaar is een mkb-bedrijf: ja
V.3.4)Waarde van de prijs/prijzen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dies ist eine Bekanntmachung gem. § 135 Abs. 3 Nr. 2:

Es ist beabsichtigt, den Vertrag mit Firma Dekora Fliesen GmbH, Geilenkirchen, zu schließen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 2211473055
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de
Fax: +49 2211472891

Internetadres: www.bezreg-duesseldorf.nrw.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018