Diensten - 165329-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Reims: Schoonmaken van kantoren

2018/S 074-165329

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 065-145021)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
SA HLM Le Foyer Rémois
8 rue Lanson, CS 10029
Reims cedex
51722
Frankrijk
Contactpersoon: Elvina Lhermenier
Telefoon: +33 326843626
E-mail: e.lhermenier@foyer-remois.fr
NUTS-code: FRF23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.foyer-remois.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché d'entretien ménager du siège et de l'agence Gambetta à Reims

Referentienummer: EM siege Gambetta
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché d'entretien ménager du siège et de l'agence Gambetta à Reims.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 065-145021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Intitulé
In plaats van:

Nettoyage des vitres du siège

Te lezen:

Nettoyage des vitres du siège et de l'agence Gambetta

Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Description des prestations
In plaats van:

Nettoyage des vitres du siège

Te lezen:

Nettoyage des vitres du siège et de l'agence Gambetta

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:

2.5.2018 (12:00)

Te lezen:

17.5.2018 (17:00)

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:

Date: 3.5.2018 (14:00). Lieu: 8 rue Lanson à Reims (51100)

Te lezen:

Date: 18.5.2018 (14:00). Lieu: 8 rue Lanson à Reims (51100)

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informations complémentaires
In plaats van:
Te lezen:

Une visite du Foyer Rémois est organisée le 23.4.2018. RDV à 8:30 au siège du Foyer Rémois, 8 rue Lanson à Reims.

Une visite de l’agence Gambetta est organisée le 24.4.2018. RDV à 14:00 à l’agence Gambetta, 78 rue Gambetta à Reims.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Une visite du Foyer Rémois est organisée le 23.4.2018. RDV à 8:30 au siège du Foyer Rémois, 8 rue Lanson à Reims.

Une visite de l'agence Gambetta est organisée le 24.4.2018. RDV à 14:00 à l'agence Gambetta, 78 rue Gambetta à Reims.