Diensten - 165345-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Draagbare brandblusapparaten

2018/S 074-165345

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 047-103536)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centrale de marchés de l'enseignement catholique
0536.439.890_28953
Avenue Emmanuel Mounier 100
Bruxelles
1200
België
E-mail: yolaine.guislain@segec.be
NUTS-code: BE3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://enseignement.catholique.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302100

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public de services concernant la fourniture et la maintenance des extincteurs et dévidoirs.

Referentienummer: SeGEC-MP CMEC 27 Extincteurs et dévidoirs-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35111320
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché public de services concernant la fourniture et la maintenance des extincteurs et dévidoirs.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 047-103536

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: