Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 165361-2022

30/03/2022    S63

България-Казанлък: Електрическа енергия

2022/S 063-165361

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Национален регистрационен номер: 000817778
Пощенски адрес: бул. "РОЗОВА ДОЛИНА" № 6
Град: гр.Казанлък
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6100
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Пламенова Тинева
Електронна поща: d.tineva@kazanlak.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.kazanlak.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2394
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/198717
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/198717
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък“, който включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член с координатор Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ЕАД; поемане на отговорността за балансиране. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено още администрирането и заплащането на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа, както и всички присъщи дейности, свързани с участие на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

територията на община Казанлък

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък, който включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член с координатор Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ЕАД; поемане на отговорността за балансиране. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено още администрирането и заплащането на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа, както и всички присъщи дейности, свързани с участие на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да притежава валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а за чуждестранни лица, лицензия, издадена при условията на чл. 40, ал. 7 ЗЕ.

2. Участникът следва да е регистриран в Регистъра на търговските участници, регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи, публичен чрез интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД със статут „активен“.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има за последните три приключили финансови години реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти. Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има за последните три приключили финансови години реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти, на стойност не по-малка от 1,5 от максималната прогнозна стойност на поръчката.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил идентична или сходна дейност (по предмет и обем, равен или по-голям) с тази на настоящата поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да притежава валиден сертификат за управление на качеството.

3. Участникът да разполага със система за управление и проследяване на доставките.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил идентична или сходна дейност (по предмет и обем, равен или по-голям) с тази на настоящата поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата.

Под „сходна“ да се разбира дейност за доставка на електрическа енергия.

2. Участникът да притежава валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент и с обхват - предмета на поръчката.

3. Участникът следва да разполага със система за управление и проследяване на доставките – изградена система за мониторинг на измервателната точка, достъпна за Възложителя – онлайн, която ще прилага при изпълнение на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката е 20 (двадесет) месеца, считано от датата на първия регистриран график за доставка на нетна активна електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа енергия MMS, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Началото на изпълнение на задълженията на избрания за изпълнител по настоящата поръчка започват след приключване на действащия договор за доставка на ел.енергия, сключен от Възложителя.

Прогнозната обща стойност на поръчката за срока на изпълнениее индикативна и се посочва с оглед задължението на възложителя за определяне на прогнозна стойност на поръчката. Изпълнението на доставката по договора ще продължи в рамките и по начина, посочени в предходната точка. Надвишението на прогнозната стойност не е основание за спиране изпълнението по договора преди изтичане на неговия срок.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната му стойност му в лева без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/04/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/04/2022
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

2. За участниците не следва да е налице основание за отстраняване във връзка с обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. Участник, представил ценово предложение с фиксирана надбавка, надвишаваща посочената от Възложителя, се отстранява на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право се отстранява от процедурата.

5. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си се отстранява от процедурата.

6. Участници, които са свързани лица, се отстраняват от процедурата.

7. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП се отстранява от процедурата.

8. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност, се отстранява от процедурата.

9. Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП се отстранява от процедурата.

10. Участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

11. Участници, за които е налице осносвание по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се отстраняват от процедурата.

12. Участници, представили ценово предложение с фиксирана надбавка, надвишаваща посочената в размер на 15,00 (петнадесет) лева без ДДС, се отстраняват от процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/03/2022