Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 165361-2022

30/03/2022    S63

Bulgarije-Kazanlak: Elektriciteit

2022/S 063-165361

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OBShtINA KAZANLaK
Nationaal identificatienummer: 000817778
Postadres: bul. "ROZOVA DOLINA" No. 6
Plaats: gr.Kazanlak
NUTS-code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postcode: 6100
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Desislava Plamenova Tineva
E-mail: d.tineva@kazanlak.bg
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kazanlak.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/2394
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обектите на Община Казанлък“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 500 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 500 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/04/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/03/2022