Diensten - 165385-2019

09/04/2019    S70

Luxemburg-Esch-sur-Alzette: Verzorging van huisdieren

2019/S 070-165385

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université du Luxembourg
Postadres: 2 avenue de l'Université
Plaats: Esch-sur-Alzette
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: 4365
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Administration des marchés publics
E-mail: rfp.190023@uni.lu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://wwwfr.uni.lu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=17557&orgAcronyme=t5y
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=17557&orgAcronyme=t5y
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=17557&orgAcronyme=t5y
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Enseignement supérieur et recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFP 190023 services de gestion d'animalerie

Referentienummer: 1900460
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85210000 Verzorging van huisdieren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent appel d'offres vise à conclure un marché de services avec un titulaire reconnu pour son expertise dans le domaine de gestion d'animaleries de recherche pour le 1er lot (lot 1) et un titulaire reconnu pour son expertise dans le service de diagnostic sanitaire pour le second lot (lot 2).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipe d'animaliers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85210000 Verzorging van huisdieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise en place et gestion d'une équipe de 4 animaliers minimum pour répondre à nos besoins en zootechnie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable 2 fois de 1 année sur demande de l'université.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suivi sanitaire de l'animalerie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85210000 Verzorging van huisdieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise en place et réalisation du suivi sanitaire de l'animalerie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable 2 fois de 1 année sur demande de l'université.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le cahier des charges est à télécharger après enregistrement sur le portail officiel des marchés publics luxembourgeois à l'adresse: https://pmp.b2g.etat.lu/-page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&EnCours — aucun cahier des charges ne sera transmis par email. Université du Luxembourg — administration des marchés publics de l'université maison du savoir — étage 16 — 2 avenue de l'Université — L-4365 Esch/Alzette. Avis important concernant le dépôt électronique des offres obligatoire. La nouvelle loi sur les marchés publics du 8.4.2018 établit que la communication électronique (y compris les volets questions/réponses et la remise électronique des offres) est obligatoire à partir 18.10.2018 pour les marchés au-dessus des seuils européens (livre II et livre III): https://www.cdm.lu/news/fiche/2018/07/marches-publics-depot-d-offre-electronique — pour toutes questions concernant les certificats pour signature électronique des documents: https://marches.public.lu/fr/procedures/dematerialisation/authentification-signature — html https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ — il est toutefois prévu de remettre en plus une offre de secours au format papier: l'offre doit porter la mention «copie de secours» et comprendre obligatoirement:

— 2 originaux papier paraphés et signés,

— 1 copie électronique des documents (CD-ROM, DVD-ROM, USB Key).

L'offre doit parvenir par tout moyen en temps et en heure dans les locaux de l'université et conditionnée selon les modalités indiquées dans le cahier des charges.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Luxembourg
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/04/2019