Diensten - 165394-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Beroepsopleidingsdiensten

2018/S 074-165394

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Polen
Contactpersoon: Karolina Jabłońska
Telefoon: +48 895276203
E-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
NUTS-code: PL91

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ohp.pl

Adres van het kopersprofiel: www.warminsko-mazurska.ohp.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Warmińsko - Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B
Olsztyn
10-165
Polen
Contactpersoon: Karolina Jabłońska
Telefoon: +48 895276203
E-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
NUTS-code: PL62

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ohp.pl/

Adres van het kopersprofiel: www.warminsko-mazurska.ohp.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Warmińsko - Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3B
Olsztyn
10-165
Polen
Contactpersoon: Karolina Jabłońska
Telefoon: +48 89576203
E-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
NUTS-code: PL62

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ohp.pl

Adres van het kopersprofiel: www.warminsko-mazurska.ohp.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w CEiPM w Elblągu

Referentienummer: 11/OSDZ/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 96 342.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Sprzedawca-fakturzystamagazynier” dla 9 osób

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elbląg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Sprzedawca-fakturzysta-magazynier” dla 9 osób w wieku od 18 do 24 roku życia - uczestników.

3 / 8

Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg tel. 55 232 68 19 e-mail: ceipmelblag@ohp.pl Zamówienie jest częścią większego zamówienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 567.50 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 29/06/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dariusz Stanisław Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP – upoważniony do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zamówień publicznych służących realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” (pełnomocnictwo Komendanta Głównego OHP z dn. 21.2.2018 r.). Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 i MAG-135” dla 8 osób

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elbląg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 i MAG-135” dla 8 osób w wieku od 18 do 24 roku życia - uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg tel. 55 232 68 19 e-mail: ceipmelblag@ohp.pl Zamówienie jest częścią większego zamówienia.

4 / 8

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 29/06/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dariusz Stanisław Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP – upoważniony do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zamówień publicznych służących realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” (pełnomocnictwo Komendanta Głównego OHP z dn. 21.2.2018 r.). Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG-131 i MAG-135” dla 1 osoby

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elbląg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG-131 i MAG-135” dla 1 osoby w wieku od 18 do 24 roku życia - uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg tel. 55 232 68 19 e-mail: ceipmelblag@ohp.pl Zamówienie jest częścią większego zamówienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 300.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 29/06/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dariusz Stanisław Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP – upoważniony do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zamówień publicznych służących realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” (pełnomocnictwo Komendanta Głównego OHP z dn. 21.2.2018 r.). Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Kierowca kat. D” dla 1 osoby

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elbląg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Kierowca kat. D” dla 1 osoby w wieku od 18 do 24 roku życia - uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg tel. 55 232 68 19 e-mail: ceipmelblag@ohp.pl Zamówienie jest częścią większego zamówienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 195.33 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 29/06/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dariusz Stanisław Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP – upoważniony do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zamówień publicznych służących realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” (pełnomocnictwo Komendanta Głównego OHP z dn. 21.2.2018 r.). Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Kierowca kat. D” dla 1 osoby

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elbląg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Kelner-barman-barista z obsługą kas fiskalnych” dla 1 osoby w wieku od 18 do 24 roku życia - uczestnika projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg tel. 55 232 68 19 e-mail: ceipmelblag@ohp.pl Zamówienie jest częścią większego zamówienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 279.17 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 29/06/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POWR.01.03.02-00-0003/16
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dariusz Stanisław Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP – upoważniony do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zamówień publicznych służących realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” (pełnomocnictwo Komendanta Głównego OHP z dn. 21.2.2018 r.). Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Kompetencje lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej-Posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie w zakresie art. 22 ust 1 oraz oświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenie w zakresie art. 22 ust 1 3.zdolności technicznej lub zawodowej - informacja w rubryce "dodatkowe informacje" kryteria oceny: - cena 60 % doświadczenie 40 %.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z załączonymi wzorami umów.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 25/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Część 1: Wykonawca musi zapewnić kadrę wykwalifikowanych wykładowców/ instruktorów posiadających: w zakresie teorii – wykształcenie wyższe ekonomiczne lub tytuł zawodowy technika ekonomisty i przygotowanie pedagogiczne, minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia szkoleń zależnie od tematyki prowadzonych zajęć; w zakresie praktyki - dyplom/ zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sprzedawca/ fakturzysta/ magazynier w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w zawodzie sprzedawca/ fakturzysta/ magazynier w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć.

Część 2: Wykonawca musi zapewnić kadrę wykwalifikowanych wykładowców/ instruktorów posiadających: w zakresie teorii – wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe/ certyfikat międzynarodowego inżyniera spawalnika, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie spawalnictwa, w zakresie praktyki - aktualne uprawnienia spawalnicze z zakresu metody TIG/ MAG zależnie od rodzaju prowadzonych zajęć, instruktor praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne, minimum 2 lata doświadczenia w spawalnictwie.

Część 3: Wykonawca musi zapewnić kadrę wykwalifikowanych wykładowców/ instruktorów posiadających: w zakresie teorii – wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe/ certyfikat międzynarodowego inżyniera spawalnika, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie spawalnictwa, w zakresie praktyki - aktualne uprawnienia spawalnicze z zakresu metody MIG/ MAG zależnie od rodzaju prowadzonych zajęć, instruktor praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne, minimum 2 lata doświadczenia w spawalnictwie.

Część 4:9.8. Wykonawca musi zapewnić kadrę wykwalifikowanych wykładowców/ instruktorów posiadających: przez okres co najmniej 2 lat uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem kat B, uprawnienia do nauczania kandydatów na kierowców i kierowców na kursach prawa jazdy, w kategorii D uzyskane w wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę, kategorii D co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B, ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, zaświadczenie o niekaralności.

Część 5: 18. Wykonawca musi zapewnić kadrę wykwalifikowanych wykładowców/ instruktorów posiadających: wykształcenie wyższe z zakresu technologii żywności lub dyplom/ zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodzie kelner/ barman/ barista w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć - minimum wykształcenie średnie, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w zakresie kelnera/ barmana/ baristy – zależnie od tematyki realizowanych zajęć, kasy fiskalne - wykształcenie minimum średnie, kurs programowy i techniczny dla kas rejestrujących z modułem fiskalnym minimum 2 lata doświadczenia w obsłudze kas fiskalnych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018