Leveringen - 165525-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2018/S 074-165525

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„BDZh — Patnicheski prevozi“ EOOD
175405647
ul. „Ivan Vazov“ No. 3
Sofiya
1080
Bulgarije
Contactpersoon: Vera Zahova — otdel „Obshtestveni porachki“; inzh. Kiril Andreev — rakovoditel otdel „Energiyna efektivnost“
Telefoon: +359 884228812/+359 889966750
E-mail: vzahova@bdz.bg
Fax: +359 29800494
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bdz.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.bdz.bg/bg/profile.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД за период от една година

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД за период от една година.

Обществената поръчка е делима на 2 (две) обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на електрическа енергия за влакова работа и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД“,

— Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение“.

Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия за влакова работа по обособена позиция № 1 е 150 207 MWh +25 %. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия за обектите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение, по обособена позиция № 2 е 11 170 MWh +25 %.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Избор на доставчик на електрическа енергия за влакова работа и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Електрически тягов подвижен състав и обекти, ползващи тягова електроенергия, описани в Пр. № 1 към Техническата спецификация за обособена позиция № 1 на възложителя от документацията за участие.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез покупка на 150 207 МWh + 25 % нетна активна електрическа енергия за влакова работа и координатор на балансираща група за електрическия тягов подвижен състав и обекти, ползващи тягова електроенергия на „БДЖ — ПП“ ЕООД, посочени неизчерпателно в списък на електрически тягов подвижен състав и обекти, ползващи тягова електроенергия, собственост на „БДЖ — ПП“ ЕООД — Приложение № 1 към Техническата спецификация за обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на електрическа енергия за влакова работа и координатор на балансираща група за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД“ от документацията за участие.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 418 380.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Посочената в раздел II.2.6 прогнозна стойност на поръчката за обособена позиция № 1 е с включена опция за допълнителна доставка в размер на 25 %. Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителна доставка“ в размер на 25 %, която е включена в прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция № 1.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Стационарни обекти на ниво ниско и средно напрежение, описани в Пр. № 1 към Техническата спецификация за обособена позиция № 2 на възложителя от документацията за участие.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез покупка на 11 170 МWh + 25 % нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение, посочени неизчерпателно в списък на стационарните обекти на ниво ниско и средно напрежение — Приложение № 1 към Техническата спецификация за обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение“, от документацията за участие.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 239 870.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Посочената в раздел II.2.6 прогнозна стойност на поръчката за обособена позиция № 2 е с включена опция за допълнителна доставка в размер на 25 %. Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителна доставка“ в размер на 25 %, която е включена в прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция № 2.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участникът да е лицензиран за упражняване на дейност „търговия с електрическа енергия“ и за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие със Закона за енергетиката (ЗЕ) и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Чуждестранните участници могат да докажат, че отговарят на изискването чрез аналогични лицензи съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата участниците декларират в поле „Вписване в съответен професионален регистър“ от раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с критерия за подбор по т. 1, като изрично посочват № и дата на издаване на лиценза, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

Доказване:

Доказателството по т. 1 под формата на заверено копие на валиден лиценз за дейността „търговия с електрическа енергия“ и за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, издаден от КЕВР, или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство), се представя от участника при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

2. Участникът да е включен в регистъра на търговските участници и в регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/ със статус „активен“, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата участниците декларират в точка 1) от раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с критерия за подбор по т. 2, като изрично посочват номера на регистрацията и линкове към регистрите, в случай че същите са публично достъпни в електронен формат.

Доказване:

Доказателството по т. 2 под формата на декларация в свободен текст, с която се декларира, че участникът е регистриран в регистъра на търговските участници и регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД със статус „активен“ или в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, се представя от участника при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. В нея изрично се посочва номера на регистрацията или линкове към регистрите, в случай че същите са публично достъпни в електронен формат.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

*Под „сходна доставка“ се разбира доставка на активна електрическа енергия.

При подаване на офертата участниците декларират в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с критерия за подбор по т. 1, като попълват списъка на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.

В случаите, в които участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител, се описва делът и частта от дейностите, които участникът самостоятелно е изпълнил.

Доказване:

Съответствието с посоченото изискване се доказва със списък на доставките по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с минимум едно доказателство за извършената доставка, посочена в списъка и декларирана в ЕЕДОП. Същите се представят от участника при поискване в хода на процедурата или от определения за изпълнител участник преди сключването на договор съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този критерий за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.

2. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001 (или еквивалент) с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с изискването по т. 2, като попълват информацията в част IV, буква „Г“ в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване:

Съответствието с посоченото изискване се доказва със заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент. Сертификатът следва да е валиден към датата на получаване на офертата, както и за срока на действие на обществената поръчка и договора за изпълнението й. Същият се представя от участника при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица съобразно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всеки участник в обединението.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените доставки.

2. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001 (или еквивалент) с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Условия, наличието на които води до отстраняване на участниците от процедурата:

1. при наличието на основанията по чл. 107, във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП.

2. при наличието на основанията по чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.

3. в случай че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или че е свързано лице по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Продължава в раздел III.1.4 „Допълнителна информация“.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Определеният за изпълнител на обществената поръчка представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

— безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал,

— парична сума (депозит), внесена по банковата сметка на възложителя: „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД — ОББ, клон Света София, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC: UBBSBGSF.

Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Възложителят заплаща ежемесечно в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на надлежно оформена фактура действително изразходваната активна електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по предложената от изпълнителя цена за 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия. Плащането се извършва в лева по банков път.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация за участие. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на поръчката. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 16:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 3.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Продължава от раздел III.1.4 „Обективни правила и критерии за участие“.

4. оферти, които надвишават прогнозната стойност по съответната обособена позиция, посочена в настоящото обявление.

5. не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които не идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице — участник в процедурата, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Друга информация:

1. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид (eЕЕДОП) по образец — Приложение № 1 от документацията за участие. Същият се представя на оптичен носител. Подробни указания за представянето на еЕЕДОП са посочени в раздел „Б“, II, т. 1.1 от условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата от документацията за участие.

2. Планираните от възложителя и посочени прогнозни количества електрическа енергия по двете обособени позиции не го обвързват със задължението да ги заяви през срока на действие на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3. Опция:

По всяка обособена позиция възложителят си запазва правото на „опция за допълнителна доставка“ в размер на 25 %, която е включена в прогнозната стойност на поръчката за съответната обособена позиция.

Наличие и условие за упражняване на опцията:

Под „опция за допълнителна доставка“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки на нетна активна електрическа енергия по всяка една от обособените позиции в срока на действие на договора по настоящата обществена поръчка.

Упражняването на опцията се извършва по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП — чрез подписване на допълнително споразумение/анекс към договора за възлагане на обществена поръчка.

4. Възложителят има право в рамките на срока и стойността на договора да прави промени в списъците с обекти — Приложения № 1 към Техническите спецификации за обособени позиции № 1 и № 2 на възложителя от документацията за участие.

5. Участникът следва да представи информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП съгласно Приложение № 7 от документацията за участие

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018