Diensten - 16569-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

België-Brussel: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2018/S 009-016569

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten
Haachtstesteenweg 579 bus 40
Brussel
1031
België
Contactpersoon: aankoop@cm.be
E-mail: aankoop@cm.be
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295663

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: gezondheidssector
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakdiensten gebouwen en ramen

Referentienummer: LCM-2016-10090-2-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Schoonmaakdiensten gebouwen en ramen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 149 000.00 EUR / Hoogste offerte: 321 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Schoonmaakdiensten gebouwen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
NUTS-code: BE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schoonmaakdiensten gebouwen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Schoonmaakdiensten raamwerk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
NUTS-code: BE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schoonmaakdiensten gebouwen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 153-317262
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016-10090
Perceel nr.: 1
Benaming:

Schoonmaak gebouwen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kose cleaning
Brussel
1140
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ISS
Brussel
1000
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Group cleaning
Evere
1140
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 136 000.00 EUR / Hoogste offerte: 276 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016-10090
Perceel nr.: 2
Benaming:

Schoonmaak raamwerk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Group cleaning
Evere
1140
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Euroclean Atalian
Brussel
1070
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Iss
Brussel
1000
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 13 000.00 EUR / Hoogste offerte: 45 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Brussel
Brussel
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Brussel rechtbank 1e aanleg
Brussel
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank 1e aanleg
Brussel
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018