Leveringen - 165788-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Verband; levering van clips, hechtdraad, ligatuur

2018/S 074-165788

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
Contactpunt(en): Dział Zamówień Publicznych
Ter attentie van: Małgorzata Stachowiak, Agnieszka Kostarelas Filip,Agnieszka Wielgosz, Agata Racinowska
71-252 Szczecin
Polen
Telefoon: +48 914253008
E-mail: zampub@spsk1.szn.pl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.spsk1.szn.pl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33141100

Beschrijving
Verband; levering van clips, hechtdraad, ligatuur.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
24.5.2018 - 08:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.