Leveringen - 165809-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Sensoren

2018/S 074-165809

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Contactpunt(en): Perghel Alexandru
540136 Târgu Mureș
Roemenië
Telefoon: +40 265213967
E-mail: achizitii@spitalmures.ro
Fax: +40 265213967

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: www1.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35125100

Beschrijving
Sensoren.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10.5.2018 - 00:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.5.2018 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.