Leveringen - 165810-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Botoșani: Vaccins

2018/S 074-165810

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani
Str. Marchian nr. 11
Contactpunt(en): Serviciul Achiziții Publice
Ter attentie van: Ciritel Mihaela
710211 Botoșani
Roemenië
Telefoon: +40 231517150
E-mail: achizitii_mavromati@yahoo.com
Fax: +40 231517780

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.spitjudbotosani.ro

Adres van het kopersprofiel: www1.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33651600, 33612000, 33651200, 33690000, 33692700

Beschrijving
Vaccins.
Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen.
Antimycotica voor systemisch gebruik.
Diverse geneesmiddelen.
Glucoseoplossingen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18.5.2018 - 00:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.5.2018 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.