Diensten - 165883-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Dienstverlening door deskundige getuigen

2018/S 074-165883

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Municipiul Timișoara
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Contactpunt(en): Serviciul Achiziții Publice
Ter attentie van: Lavinia Alexandrescu
300030 Timișoara
Roemenië
Telefoon: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.primariatm.ro

Adres van het kopersprofiel: www1.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: www.e-licitatie.ro (SEAP)
www.e-licitatie.ro (SEAP)
- -
Roemenië

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: www.e-licitatie.ro (SEAP)
www.e-licitatie.ro (SEAP)
- -
Roemenië

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: www.e-licitatie.ro (SEAP)
www.e-licitatie.ro (SEAP)
- -
Roemenië

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71319000

Beschrijving
Dienstverlening door deskundige getuigen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 9.5.2018 - 12:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
24.5.2018 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.