Leveringen - 165969-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Wasinstallaties

2018/S 074-165969

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Regia Autonomă de Transport București
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
Contactpunt(en): Dicran-Daniel Costache
Ter attentie van: Julieta Paun
010861 Bucureşti
Roemenië
Telefoon: +40 213074120
E-mail: emanuela.jugureanu@ratb.ro
Fax: +40 213074555

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.ratb.ro

Adres van het kopersprofiel: www1.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

42716100

Beschrijving
Wasinstallaties.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15.5.2018 - 14:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
17.5.2018 - 16:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.