Leveringen - 166025-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Oslo: Drankenautomaat

2018/S 074-166025

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politiets fellestjenester
974 761 157
Fridtjof Nansens vei 14
Oslo
0369
Noorwegen
Contactpersoon: Amal Karmi
E-mail: amal.karmi@politiet.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politiet.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209433&B=POLITIET
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209433&B=POLITIET
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hire and operation of coffee machines and water dispenser, as well as the purchase of coffee and other ingredients.

Referentienummer: DL201700679
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42968100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Politiets Fellestjenester (PFT) [the Norwegian Police Shared Services], on behalf of Politi- og lensmannsetaten [the Norwegian Police Service] and Politiets sikkerhetstjeneste (PST) [The Norwegian Police Security Service] shall enter into a national framework agreement for the hire and operation of coffee machines and water dispensers, and the purchase of coffee and other ingredients.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03131100
15841000
15841400
15861000
39711310
41110000
44611500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Politiets Fellestjenester (PFT) [the Norwegian Police Shared Services], on behalf of Politi- og lensmannsetaten [the Norwegian Police Service] and Politiets sikkerhetstjeneste (PST) [The Norwegian Police Security Service] shall enter into a national framework agreement for the hire and operation of coffee machines and water dispensers, and the purchase of coffee and other ingredients.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Refer to selection criteria point 6.2.4 In the Rules for the competition.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for 1 year on verbatim terms.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirement 1:

Tenderer shall substantiate that the enterprise is legally established.

Documentation requirement 1:

Norwegian tenderers: Company Registration Certificate.

Foreign companies: Proof that the company is registered in professional registry as determined by the law of the country where the tenderer is established.

The certificate should not be more than 12 months old from the deadline for receipt of tenders.

Requirement 2:

Tenderer shall have broad coverage throughout the country.

Documentation requirement 2:

Tender shall fill in the number of offices in the police districts, ref. Annex D — the Tenderer’s geographic location.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Documentation requirement 3:

Credit rating report of public approved Credit Information Company.

The client reserves the right to obtain credit assessments.

Eventuele minimumeisen:

Requirement 3:

Tenderers must have sufficient financial capacity to fulfil the contract.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Documentation requirement 4:

Tenderers shall complete Annex C — Reference List. All points in the reference list shall be completed with genuine information. “Informed upon request” shall not be used. Three relevant reference assignments shall be filled in, and the references shall not be more than 5 years old. References will be contacted if necessary.

Documentation requirement 5:

Tenderers shall document their system for quality assurance/control.

Certificate for the company's quality assurance/quality management system, issued by independent bodies that confirm that the tenderer meets quality assurance standards in accordance with ISO 9001 or equivalent, or

A description that, as a minimum, covers the company´s procedures/routines for:

— Dealing with deviations and claims,

— Approval of sub-suppliers,

— The process from the receiving and registration of orders until delivery to the customer.

Documentation requirement 6.

Tenderers shall enclose documentation on their environmental management system.

— Valid attestations/certificates issued by independent bodies (e.g. ISO 14001, Eco Lighthouse or equivalent), or

— A description of the tenderer´s own environment management system.

Eventuele minimumeisen:

Requirement 4:

The tenderer shall have good experience from assignments with a comparable value to this contract.

Requirement 5:

Tenderers shall have a good and well functioning system for quality assurance/management..

Requirement 6:

Tenderers shall have a good and well functioning environmental management system.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Politidirektoratet (POD)
Oslo
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Oslo Tingrett
Oslo
Noorwegen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Politiets Fellestjenester (PFT)
Oslo
Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018