Služby - 166086-2018

18/04/2018    S75

Belgicko-Brusel: Hospodársky dopad námorného priestorového plánovania

2018/S 075-166086

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Poštová adresa: Covent Garden 2, Place Rogier 16, Office 10/179
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/EASME

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3426
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3426
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Hospodársky dopad námorného priestorového plánovania

Referenčné číslo: EASME/EMFF/2018/010
II.1.2)Hlavný kód CPV
71241000 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto výzva na predloženie ponúk má podobu verejnej súťaže, ktorej cieľom je uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb na vykonanie štúdie týkajúcej sa hospodárskeho dopadu námorného priestorového plánovania s cieľom posúdiť jeho úlohu v „modrom“ hospodárstve.

Hlavným cieľom tejto štúdie je zhodnotiť, ako námorné a priestorové plánovanie (MSP – maritime spatial planning) zabezpečuje prínosy pre odvetvia „modrého“ hospodárstva s cieľom zapracovať výsledky do relevantných politík EÚ a príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie MSP.

Konkrétny cieľ tejto štúdie je dvojaký:

1) preskúmať dôkazy o účinkoch vyplývajúcich zo súčasného stavu vykonávania MSP s osobitným zameraním na hospodárske účinky;

2) poskytnúť členským štátom dodatočné informácie o tom, ako maximalizovať prínosy z námorného priestorového plánovania.

Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79311410 Posudzovanie ekonomického vplyvu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených dodávateľom, okrem stretnutí, ktoré sa majú uskutočniť v priestoroch EASME alebo Európskej komisie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Táto výzva na predloženie ponúk má podobu verejnej súťaže, ktorej cieľom je uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb na vykonanie štúdie týkajúcej sa hospodárskeho dopadu námorného priestorového plánovania s cieľom posúdiť jeho úlohu v „modrom“ hospodárstve.

Hlavným cieľom tejto štúdie je zhodnotiť, ako námorné a priestorové plánovanie (MSP – maritime spatial planning) zabezpečuje prínosy pre odvetvia „modrého“ hospodárstva s cieľom zapracovať výsledky do relevantných politík EÚ a príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie MSP.

Konkrétny cieľ tejto štúdie je dvojaký:

1) preskúmať dôkazy o účinkoch vyplývajúcich zo súčasného stavu vykonávania MSP s osobitným zameraním na hospodárske účinky;

2) poskytnúť členským štátom dodatočné informácie o tom, ako maximalizovať prínosy z námorného priestorového plánovania.

Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Pracovný program Európskeho námorného a rybárskeho fondu na rok 2017. Položka: 1.3.1.13. Hospodársky dopad námorného priestorového plánovania
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/06/2018
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/06/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)

Covent Garden 2

Place Rogier 16

1210 Brussels

Belgicko

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +35 243031
Fax: +35 243032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/04/2018