Leveringen - 166494-2019

09/04/2019    S70    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Toruń: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 070-166494

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 028-063543)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: Sienkiewicza 24/26
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
Contactpersoon: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Telefoon: +48 566225504
Fax: +48 566555339

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mzk.torun.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalnych pojazdów technicznych

Referentienummer: MZK.D-251-12/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa dwóch następujących specjalnych pojazdów technicznych:

1) specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych;

2) dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-063543

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
In plaats van:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Za Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu dla danej części postępowania zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że wykonał (tj. zakończył) należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą co najmniej 1 sztukę:

— w części 1 – samochodowego pojazdu specjalnego przeznaczonego do udrażniania pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek,

— w części 2 – samochodowego pojazdu specjalnego dwudrogowego do czyszczenia szyn i przestrzeni międzyszynowej.

Za zakończoną dostawę jednego pojazdu uznaje się również zakończoną dostawę jednego pojazdu w ramach umowy obejmującej dostawę większej liczby pojazdów, której należyte wykonanie zostało potwierdzone.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Te lezen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Za Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu dla danej części postępowania zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że wykonał (tj. zakończył) należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą co najmniej 1 sztukę:

— w części 1 – samochodowego pojazdu specjalnego przeznaczonego do udrażniania pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek,

— w części 2 – samochodowego pojazdu specjalnego dwudrogowego do czyszczenia szyn i przestrzeni międzyszynowej lub samochodowego pojazdu specjalnego dwudrogowego do czyszczenia szyn rowkowych.

Za zakończoną dostawę jednego pojazdu uznaje się również zakończoną dostawę jednego pojazdu w ramach umowy obejmującej dostawę większej liczby pojazdów, której należyte wykonanie zostało potwierdzone.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ, w tym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - szczegóły na stronie postępowania na platformie: http://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/.

Ponadto, Zamawiający sprostował błąd w dacie Ustawy prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), na którą powołuje się w załącznikach nr 3a oraz 3b (opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna), poprzez wskazanie prawidłowej daty jej uchwalenia w dniu 20.6.1997 r.

Dodatkowo, Zamawiający zmodyfikował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę treści załączników:

— nr 4 – oświadczenie grupa kapitałowa (plik o nazwie: Zalacznik nr 4 – oswiadczenie grupa kapitałowa (19.3.2019)),

— nr 7a – kompletacja oferowanego pojazdu: specjalny pojazd samochodowy do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic (plik o nazwie: Załącznik nr 7a – kompletacja oferowanego pojazdu specjalnego do czyszczenia rozjazdow, kanalow torowiska (26.3.2019)),

— nr 7b – kompletacja oferowanego pojazdu: dwudrogowy specjalny pojazd do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej (plik o nazwie: Załącznik nr 7b – kompletacja oferowanego dwudrogowego pojazdu specjalnego do czyszczenia rowkow szyn (26.3.2019)).

Które w zmienionej postaci zostały udostępnione na stronie postępowania.