Diensten - 16677-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Programmering van softwarepakketten

2018/S 009-016677

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 242-503264)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Actiris
0239.843.188
Sterrenkundelaan 14
Brussel
1210
België
E-mail: marguerite.frebutte@actiris.be
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.actiris.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293820

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Implementatie CRM Dynamics

Referentienummer: Actiris-ORBEM-Csc 73-2017 Implémentation CRM Dynamics-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze overheidsopdracht voor aanneming van diensten heeft betrekking op de consultancy, de implementatie, de integratie en de opleiding voor de uitvoering van subprojecten gebaseerd op de oplossing MS CRM Dynamics.

De opdracht omvat meerdere subprojecten. Voor elk subproject zal de opdrachtnemer een bestelbon ontvangen. Deze subprojecten worden in de loop van de uitvoering van de opdracht door Actiris bepaald.

Voor de uitvoering van elk subproject zal de opdrachtnemer eerst een functionele analyse maken. De functionele analyse duurt maximum 2 maanden.

Na deze analyse zal hij een verwezenlijkingsplan voorstellen. Het plan wordt dan besproken en door Actiris goedgekeurd. Het verwezenlijkingsproject bevat een schatting van het aantal uren noodzakelijk voor de verwezenlijking ervan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 242-503264

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/01/2018
Te lezen:
Datum: 22/01/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 15/01/2018
Te lezen:
Datum: 22/01/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Uitstelling van de termijn voor de ontvangst van de offertes tot 22 januari 2018 om 11u. + publicatie van de documenten met betrekking tot de vragen en antwoorden