Diensten - 167469-2022

01/04/2022    S65

Luxemburg-Luxemburg: FL/LEG22-01DE

2022/S 065-167469

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Postadres: Bâtiment Technopolis, 12E, rue Guillaume Kroll
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-1882
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Martin Garnier
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cdt.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10499
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vertalingen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FL/LEG22-01DE

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze oproep tot inschrijving is het sluiten van meervoudige raamovereenkomsten voor vertaaldiensten en nabewerkingsdiensten met betrekking tot teksten op juridisch gebied uit het Engels en Frans in het Duits die betrekking hebben op het werk van de diverse organen en instellingen van de Europese Unie waarvoor het Vertaalbureau vertaal- en andere taaldiensten verleent.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vertaling en nabewerkingsdiensten met betrekking tot teksten op juridisch gebied uit het Engels in het Duits

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vertaling en nabewerkingsdiensten met betrekking tot teksten op juridisch gebied uit het Engels in het Duits.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie mogelijke verlengingen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vertaling en nabewerkingsdiensten met betrekking tot teksten op juridisch gebied uit het Frans in het Duits

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vertaling en nabewerkingsdiensten met betrekking tot teksten op juridisch gebied uit het Frans in het Duits.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie mogelijke verlengingen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 15
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Indien de raming van het bedrag in euro's te laag blijkt te zijn, kan de aanbestedende dienst gebruik maken van de mogelijkheid die wordt vermeld in punt 11.1(e), van Bijlage I van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18.7.2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/05/2022
Plaatselijke tijd: 09:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/05/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

De inschrijvingen worden tijdens een virtuele openbare openingssessie op het opgegeven tijdstip geopend.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal twee vertegenwoordigers de virtuele openingssessie bijwonen.

Inschrijvers moeten de volledige naam en contactgegevens overleggen van de vertegenwoordigers die de online openingssessie bijwonen en moeten minstens twee werkdagen van tevoren een gescande kopie van hun machtiging samen met het indieningsontvangstbericht dat wordt gegenereerd door eSubmission versturen naar: tenders@cdt.europa.eu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT), Legal Affairs Section
Postadres: Bâtiment Technopolis, 12 E, rue Guillaume Kroll
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1882
Land: Luxemburg
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetadres: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/03/2022