Diensten - 16902-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Niet-openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Apparatuur voor spoorverkeersregeling

2018/S 009-016902

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
ProRail B.V.
381962604
Moreelsepark 3
Utrecht
3511 EP
Nederland
Contactpersoon: Mariska Viester
E-mail: nabo@prorail.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PROEFTUIN Landelijk - Proeftuin voor oplossingen NABO'S

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34632000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie beschrijving publicatie aankondiging.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 147 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000
34940000
73000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

n.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie leidraad / Weging: 0
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 069-121225
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

PROEFTUIN Landelijk - Proeftuin voor oplossingen NABO'S

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 62
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Brimos
3e Industrieweg 10
Hattem
8051 CL
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dual Inventive Holding B.V.
Belgiestraat 5
Oisterwijk
5061 KG
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
InTraffic B.V.
Iepenhoeve 11
Nieuwegein
3438 MR
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Track Line B.V.
Handelstraat 2
Leerdam
4143 HT
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Movares Nederland B.V.
Daalseplein 100
Utrecht
3511 SX
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Delta Products & Sports B.V.
Postbus 1347
Zwolle
8001 BH
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Science & Technology B.V.
Olof Palmestraat 14
Delft
2616 LR
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novi Mores
Prins Bernhardlaan 37
IJsselstein
3402 CD
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pilz Nederland
Havenweg 22
Vianen
4131 NM
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VRS Railway industry
Vleugelboot 32 a
Houten
3991 CL
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Machinefabriek L Straatman B.V.
Lindtsedijk 54
Zwijndrecht
3336 LE
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Scheidt & Bachmann
Maarssenbroeksedijk 11
Utrecht
3542 DL
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 147 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2013
Utrecht
Nederland
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl

Internetadres: http://www.prorail.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018