Diensten - 16905-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Verzekeringsdiensten

2018/S 009-016905

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Letishte Sofiya“ EAD
121023551
bul. „Hristofor Kolumb“ No. 1
Sofiya
1540
Bulgarije
Contactpersoon: Darina Popova — direktsiya LOP; Gergana Dimitrova — otdel „Obshtestveni porachki“
Telefoon: +359 29372629 / 29372572
E-mail: d.mihailova@sofia-airport.bg
Fax: +359 2937-2010
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia-airport.bg

Adres van het kopersprofiel: https://sofia-airport.bg/профил-на-купувача/процедури-по-зоп/застраховка-отговорност-на-летище-софия-3

I.1)Naam en adressen
„Летище Пловдив“ ЕАД
115007069
област Пловдив, община Родопи
с. Крумово
4009
Bulgarije
Contactpersoon: Владимир Щърбанов
Telefoon: +359 32601113
E-mail: d.mihailova@sofia-airport.bg
Fax: +359 32601123
NUTS-code: BG421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.plovdivairport.com/bg

Adres van het kopersprofiel: https://sofia-airport.bg/профил-на-купувача/процедури-по-зоп/застраховка-отговорност-на-летище-софия-3

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Застраховка „Отговорност на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 - SB02
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Застраховка на отговорността на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при настъпване на застрахователно събитие или серия от събития независимо от мястото на събитието. Застраховката покрива отговорността на летище София и летище Пловдив за изпълняваните от тях функции в качеството им на упражняващи правата и осъществяващи дейност като летищни оператори и оператори по наземно обслужване. Поръчката включва и пълна презастраховка на риска.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 368.74 USD
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 - SB02
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Летище София“ ЕАД, гр. София, бул. „Хр. Колумб“ № 1;

„Летище Пловдив“ ЕАД, с. Крумово.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Застраховка на отговорността на летище София и летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при настъпване на застрахователно събитие или серия от събития независимо от мястото на събитието. Застраховката покрива отговорността на летище София и летище Пловдив за изпълняваните от тях функции в качеството им на упражняващи правата и осъществяващи дейност като летищни оператори и оператори по наземно обслужване. Поръчката включва и пълна презастраховка на риска.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 191-392032
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 061 0000752
Benaming:

„Застраховка „Отговорност на летище Пловдив за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Застрахователно дружество Евроинс“ АД
121265113
бул. „Христофор Колумб“ № 43
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29358944
E-mail: office@euroins.bg
Fax: +359 29250394
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.euroins.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 952.00 USD
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 368.74 USD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018