Leveringen - 16993-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-La Coruña: Verlichtingssystemen

2018/S 009-016993

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de A Coruña
P1503000J
Plaza de María Pita, 1
Contactpunt(en): Servicio de Contratación
15001 A Coruña
Spanje
Telefoon: +34 981184219
E-mail: s.martinez@coruna.es
Fax: +34 981184271

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.coruna.es

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Ayuntamiento de A Coruña
P1503000J
Plaza de María Pita, 1
Contactpunt(en): Servicio de Contratación
15001 A Coruña
Spanje
Telefoon: +34 981184219
E-mail: s.martinez@coruna.es
Fax: +34 981184271
Internetadres: www.coruna.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31527260

Beschrijving
Verlichtingssystemen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20.2.2018
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Tsjechisch.
Andere: Gallego.