S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dodávky - 170072-2016

19/05/2016    S95

Belgicko-Brusel: Poskytnutie rezervačného systému/systému vydávania lístkov so zabezpečením vývoja/zákazníckych úprav produktu, komplexných služieb hostingu, údržby a podpory a obstaranie podporného hardvéru

2016/S 095-170072

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament, Directorate-General for Communication
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: dgcomm-contracts@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1504
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Directorate-General for Communication, Finance Unit
Poštová adresa: MOY 05T072
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: dgcomm-contracts@europarl.europa.eu
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie rezervačného systému/systému vydávania lístkov so zabezpečením vývoja/zákazníckych úprav produktu, komplexných služieb hostingu, údržby a podpory a obstaranie podporného hardvéru.

Referenčné číslo: COMM/DG/AWD/2016/148.
II.1.2)Hlavný kód CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávateľ bude zodpovedný za poskytnutie funkčného rezervačného systému pre Európsky parlament, a to buď prostredníctvom priameho predaja a/alebo licenčnej zmluvy. Európsky parlament bude úplným vlastníkom tohto rezervačného systému vrátane zdrojových kódov.

Dodávateľ bude zodpovedný za zákaznícke úpravy a vývoj tohto rezervačného systému tak, aby spĺňal potreby Európskeho parlamentu. Dodávateľ bude úzko spolupracovať s vedúcim projektu a príslušnými útvarmi EP na finalizácii požiadaviek (analýza) a zabezpečovať potrebný vývoj a vykonávať zákaznícke úpravy v spolupráci s vedúcim projektu EP.

Dodávateľ bude organizovať školenia pre pracovníkov útvarov pre návštevníkov (prispôsobené potrebám rôznych používateľských profilov) pred spustením každej fázy alebo po prípadných väčších aktualizáciách softvéru. Systémoví administrátori budú potrebovať dodatočné školenie na to, aby mohli plniť svoje úlohy. Niektorí, prípadne všetci systémoví administrátori by mali tiež absolvovať školenie o jednoduchom riešení problémov týkajúcich sa zakúpeného hardvéru. Systémoví administrátori by mohli byť vyškolení ako školitelia, vďaka čomu by mohli viesť pravidelné školenia pre nových zamestnancov. Dodávateľ bude tiež zodpovedný za poskytnutie aktuálnych používateľských príručiek v angličtine, ktoré budú pokrývať všetky funkcie rezervačného systému a prípadného zakúpeného softvéru s cielenými časťami pre rôzne používateľské profily. Príručky budú aktualizované po akýchkoľvek zmenách.

Dodanie rezervačného systému sa bude vykonávať vo fázach/moduloch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 650 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis obstarávania:

Európsky parlament plánuje obstarať online rezervačný systém a systém vydávania lístkov na uľahčenie zvládnutia viac ako 500 000 návštev, ktoré sem prichádzajú každý rok (v blízkej budúcnosti sa odhaduje zvýšenie na vyše 1 000 000 návštev) cez rozličné rezervovateľné služby pre návštevníkov. EP potrebuje flexibilný systém s online rezervačnou platformou dostupnou vo všetkých úradných jazykoch EÚ (v súčasnosti 24 jazykov), ktorý automatizuje komunikácie vo všetkých jazykoch EÚ, je schopný doručiť globálne rezervačné potvrdenia a lístky špecifické pre každé zariadenie, má „back-office“, ktorý umožňuje rezerváciu/správu miestností a zdrojov, umožňuje vytvorenie podujatí, pomáha pracovníkom EP riadiť tok návštevníkov a kapacitu budovy/miesta a poskytuje spoľahlivú funkciu podávania správ. Zákazka bude pokrývať potrebný vývoj a zákaznícke úpravy rezervačného systému na splnenie potrieb uvedených v tomto dokumente, ako aj akýchkoľvek ďalších potrieb, ktoré sa môžu objaviť počas trvania zákazky. Zákazka bude tiež zahŕňať obstaranie hardvéru potrebného na podporu rezervačného systému, ktorý by mohol zahŕňať špecializované tlačiarne na lístky a prípadne tlačiarne na preukazy a snímače lístkov pre každé miesto. Zákazka bude napokon zahŕňať aj hosting rezervačného systému a jeho údajov a stálu podporu a údržbu systému aj hardvéru.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 650 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Táto zmluva nadobudne účinnosť v deň jej podpisu poslednou zmluvnou stranou a bude trvať 12 mesiacov. Zmluva môže na základe tichej dohody každý rok predĺžená, ale jej trvanie nesmie presahovať 4 roky od dátumu jej nadobudnutia účinnosti, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku, ak žiadna zo strán nevznesie proti tomu námietku.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/06/2016
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/07/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

rue Montoyer 75, 1047 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia upovedomiť oddelenie zodpovedné za riadenie tohto obstarávacieho konania najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk na e-mailovú adresu vscu@europarl.europa.eu Zúčastniť sa môžu len 2 zástupcovia. Uchádzačom, ktorí svoj úmysel zúčastniť sa vopred neoznámia, bude automaticky odmietnutý prístup k otváraniu ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Európsky parlament
Mesto/obec: Brussels
Štát: Belgicko
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/05/2016