Diensten - 170143-2020

Submission deadline has been amended by:  221196-2020
10/04/2020    S72

België-Brussel: Haalbaarheidsonderzoek van een op actieve stoffen gebaseerd toetsingssysteem („monografen”) en andere mogelijke alternatieven voor de milieurisicobeoordeling van veterinaire geneesmiddelen

2020/S 072-170143

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, SANTE — Health and Food Safety, SANTE.DDG2.E.5 — Animal nutrition, veterinary medicines
Postadres: Belliard 232, White Park (B232), Rue Breydel 2-10
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6192
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6192
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Haalbaarheidsonderzoek van een op actieve stoffen gebaseerd toetsingssysteem („monografen”) en andere mogelijke alternatieven voor de milieurisicobeoordeling van veterinaire geneesmiddelen

Referentienummer: SANTE/2020/OP/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderzoek is gericht op het identificeren, verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal ter beoordeling van de haalbaarheid van de op werkzame stoffen gebaseerde benadering en van mogelijke alternatieven, tegen de achtergrond van de huidige productgebaseerde benadering voor de milieurisicobeoordeling (ERA) van veterinaire geneesmiddelen. De kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ter beoordeling van de haalbaarheid van de opties en ter identificatie van de verwachte effecten moeten worden verstrekt en geanalyseerd in overeenstemming met de kwaliteitsnormen en de beginselen die zijn vastgelegd in de richtlijnen en toolbox voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Het onderzoek is gebaseerd op de Verordening inzake veterinaire geneesmiddelen (VMP) en zal gericht zijn op de belangrijkste pijlers van die wetgeving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Belliard 232, White Park (B232), Rue Breydel 2-10, 1040 Brussels, BELGIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek voor een op actieve stoffen gebaseerd toetsingssysteem („monografen”) en andere mogelijke alternatieven voor de milieurisicobeoordeling van veterinaire geneesmiddelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 042-098148
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Belliard 232, White Park (B232), Rue Breydel 2-10, 1040 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/04/2020