Leveringen - 17083-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Letland-Liepāja: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 009-017083

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 246-514150)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Liepājas pilsētas pašvaldība
90000063185
Rožu iela 6
Liepāja
LV-3401
Letland
Contactpersoon: Andra Kalniņa
Telefoon: +371 63404701
E-mail: iepirkumi@liepaja.lv
Fax: +371 63404777
NUTS-code: LV003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.liepaja.lv/varti/lv/

Adres van het kopersprofiel: http://www.liepaja.lv/page/6

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām

Referentienummer: LPP 2017/163
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 246-514150

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
In plaats van:
Datum: 24/01/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 31/01/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
In plaats van:
Datum: 24/01/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 31/01/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Grozījumi tiek veikti arī iepirkuma procedūras dokumentos.