Diensten - 171643-2019

12/04/2019    S73

Luxemburg-Luxemburg: Onderhoud van restaurant-, keuken-, cafetaria- en vaatwasuitrusting voor bedrijfs- en ceremoniële restaurantdiensten

2019/S 073-171643

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4665
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud van restaurant-, keuken-, cafetaria- en vaatwasuitrusting voor bedrijfs- en ceremoniële restaurantdiensten

Referentienummer: AO 684
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50883000 Reparatie en onderhoud van cateringuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Er moeten 2 soorten diensten worden verleend:

— diensten inzake preventief en correctief onderhoud die gedurende de volledige looptijd van de opdracht moeten worden uitgevoerd (zie deel B, punt 3.1) van de aanbestedingsstukken);

— bijkomende onderhoudsdiensten voor aanvullende uitrusting en/of reparatiebeurten of vervangingen voor de huidige uitrusting (zie deel B, punt 3.2) van de aanbestedingsstukken).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 390 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50882000 Reparatie en onderhoud van restaurantuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inschrijver is, afhankelijk van het type uitrusting, verantwoordelijk voor alle of sommige van de volgende diensten en leveringen:

— alle preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de installaties,

— alle correctieve onderhoudswerkzaamheden aan de installaties,

— alle diensten voor montage/demontage van uitrusting,

— alle bijkomende leveringen van reserveonderdelen, verbruiksartikelen en uitrusting,

— alle bijkomende onderhoudsdiensten voor aanvullende uitrusting en/of reparatiebeurten voor de huidige uitrusting,

— alle ondersteunende diensten inzake milieubeheer,

— ondersteuning bij periodieke controles uitgevoerd door de erkende instanties.

Deze prestaties el leveringen moeten worden gerealiseerd tijdens de looptijd van de opdracht en volgens de behoeften van de Rekenkamer.

De preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden (met inbegrip van de ondersteunende diensten inzake milieubeheer en de ondersteuning bij periodieke controles) zijn forfaitaire diensten die worden vergoed op basis van een forfaitaire prijs zoals beschreven in deel B, punt 3.1) van de aanbestedingsstukken. De bijkomende diensten en leveringen (beschreven in deel B, punt 3.2) van de aanbestedingsstukken) die kunnen worden toegevoegd in de loop van de opdracht worden afzonderlijk gefactureerd zoals beschreven in deel B, punt 6) van de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 390 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

algemene begroting van de Europese Unie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering gepland op 17.4.2019 (15:00) op het volgende adres: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG. Indien de datum u niet schikt, wordt u uitgenodigd een andere datum voor te stellen, zonder dat de datum voor het indienen van de inschrijvingen echter kan worden gewijzigd. Gelieve uw aanwezigheid de dag voordien vóór 14:00 per e-mail (eca-procurement.service@eca.europa.eu) kenbaar te maken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijvers moeten ingeschreven zijn in het beroeps- of handelsregister volgens de voorwaarden van de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) de gemiddelde omzet van de laatste 3 boekjaren (2015-2016-2017) voor de diensten en werken waarop de opdracht betrekking heeft, moet meer dan 195 000 EUR bedragen;

c) een kopie van de verzekeringspolissen tegen beroepsrisico's die verband houden met het soort diensten waarop deze opdracht betrekking heeft. De verzekering tegen beroepsrisico's moet ten minste voldoen aan de vereisten die zijn vastgesteld in deel B, punt 4.1) van de aanbestedingsstukken. De inschrijver moet in staat zijn de bewijsstukken over te leggen waaruit blijkt dat hij beschikt over de verzekering(en) die de eventuele door zijn personeel, zijn medecontractanten en/of zijn onderaannemers veroorzaakte schade aan het gebouw, de installaties en/of het personeel van de Rekenkamer tijdens de looptijd van de dienstverlening dekt/dekken.

Eventuele minimumeisen:

a) de gemiddelde omzet van de laatste 3 boekjaren (2015-2016-2017) voor de diensten en werken waarop de opdracht betrekking heeft, moet meer dan 195 000 EUR bedragen;

c) een kopie van de verzekeringspolissen tegen beroepsrisico's die verband houden met het soort diensten waarop deze opdracht betrekking heeft.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) de inschrijver beschikt over minstens 3 jaar ervaring in de uitvoering van soortgelijke diensten als die van deze opdracht en moet hiervan het bewijs overleggen zoals beschreven in deel A, punt 8.3) van de aanbestedingsstukken;

b) de inschrijver had de laatste 3 jaar permanent werknemers in dienst op de gebieden waarop deze opdracht betrekking heeft, die beschikken over de bekwaamheden en beroepservaring voor de verwezenlijking van de beoogde diensten;

c) de inschrijver of een van zijn medecontractanten of onderaannemers moet geregistreerd zijn bij de Luxemburgse milieu-instanties om afval te vervoeren.

Eventuele minimumeisen:

a) de referenties die betrekking hebben op de 3 onderhoudsopdrachten moeten een waarde hebben die meer bedraagt dan 60 000 EUR per jaar/per opdracht;

b) team: opdrachtverantwoordelijke + plaatsvervanger, 2 technici en 2 koeltechnici met opleidingsniveau en beroepservaring zoals beschreven in deel A, punt 8.3) van de aanbestedingsstukken;

c) kopie van de inschrijving of de inschrijvingsaanvraag om afval te vervoeren.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

De koeltechnici moeten in het bezit zijn van een geldig bekwaamheidscertificaat categorie 1 inzake koeltechniek krachtens Verordening 2015/2076.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers of hun vertegenwoordiger die de opening van de inschrijvingen wensen bij te wonen, worden verzocht zich schriftelijk te melden (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu), en dit uiterlijk op

15.5.2019 (vóór 14:00) en moeten hun machtiging om hun bedrijf of het consortium te vertegenwoordigen overleggen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle bijkomende inlichtingen moeten worden ingediend via e-tendering. Verzoeken om bijkomende inlichtingen moeten uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de website voor e-tendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4665) in het tabblad „Vragen en antwoorden” door te klikken op „Een vraag stellen”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313

Internetadres: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer, Service des appels d'offres et contrats
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-45540
Fax: +352 4398-46955

Internetadres: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/04/2019