Diensten - 17251-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Diensten van effectenmakelaars

2018/S 009-017251

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Diensten

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Canal de Isabel II, S.A.
C/ Santa Engracia, 125
Ter attentie van: DIRECCIÓN FINANCIERA Y DESARROLLO DE NEGOCIO
28003 Madrid
Spanje
Telefoon: +34 915451000

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.canaldeisabelsegunda.es

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Canal de Isabel II, S.A.
C/ Santa Engracia, 125, edificio 9, planta baja
Ter attentie van: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
28003 Madrid
Spanje
Telefoon: +34 915451000
Fax: +34 915451424
Internetadres: www.canaldeisabelsegunda.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

66131000

Beschrijving
Diensten van effectenmakelaars.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
27.2.2018 - 14:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.