De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 172679-2021

07/04/2021    S67

Portugal-Lissabon: Diensten op het gebied van lichte, op afstand bestuurde vliegtuigsystemen (RPAS) ter ondersteuning van de bestrijding van verontreiniging en multifunctioneel maritiem toezicht

2021/S 067-172679

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
Postadres: Praça Europa 4
Plaats: Lisbon
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1249-206
Land: Portugal
Contactpersoon: Mr Leendert Bal
E-mail: OPEN12021@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209211
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.emsa.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8242
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8242
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten op het gebied van lichte, op afstand bestuurde vliegtuigsystemen (RPAS) ter ondersteuning van de bestrijding van verontreiniging en multifunctioneel maritiem toezicht

Referentienummer: EMSA/OP/1/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60440000 Luchtvaart- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gecontracteerde diensten op het gebied van lichte RPAS worden gebruikt ter ondersteuning van EU- en EVA-lidstaten en Europese instellingen en organen op het gebied van bestrijding van verontreinig op zee, veiligheid of maritiem toezicht. Lichte RPAS-diensten ondersteunen civiele operaties vanaf vaartuigen, landzones in de kustlijn of havens.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90730000 Opsporing van vervuiling, toezicht en verwijdering
90741100 Diensten voor tozicht op olielekkage
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het sluiten van een overeenkomst voor diensten op het gebied van lichte, op afstand bestuurde vliegtuigsystemen (RPAS) in de civiele maritieme sector ter ondersteuning van EU- en EVA-lidstaten en Europese instellingen en organen op het gebied van bestrijding van verontreiniging op zee, veiligheid of maritiem toezicht en ter verdere verbetering van een geïntegreerd en realtime beeld van het operationele maritieme bewustzijn. Diensten op het gebied van lichte (RPAS) ondersteunen activiteiten van vaartuigen, landzones in de kustlijn of havens en ter verbetering van het zicht vanuit de lucht van het omliggende gebied.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele eerste verlenging van één jaar en daarna een eventuele tweede verlenging voor een periode van nog eens één jaar indien het EMSA dit vraagt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/05/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, PORTUGAL.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

In geval van onbeschikbaarheid of storingen in de werking van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in sectie I.3) tijdens de laatste vijf kalenderdagen vóór de in sectie IV.2.2) genoemde ontvangsttermijn, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor deze termijn te verlengen en de verlenging bekend te maken op het internetadres vermeld in sectie I.3) zonder voorafgaande bekendmaking van een rectificatie van deze aankondiging. Ondernemers met belangstelling in deze aanbesteding worden verzocht zich in te schrijven voor deze oproep tot inschrijving op het adres in sectie I.3) om op de hoogte te worden gebracht wanneer nieuwe informatie of documenten worden bekendgemaakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433031
Internetadres: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/03/2021