Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 173092-2022

04/04/2022    S66

Belgicko-Brusel: Prevádzka sekretariátu európskeho klimatického paktu (PactSec)

2022/S 066-173092

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, CLIMA.A.4 – Planning, Financial Resources and HR Business Correspondent
Poštová adresa: Avenue de Beaulieu 31, 06/079
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1160
Štát: Belgicko
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/clima/tenders_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prevádzka sekretariátu európskeho klimatického paktu (PactSec)

Referenčné číslo: CLIMA/2020/OP/0005
II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE Belgique / België
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Extra muros.

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Sekretariát Európskeho klimatického paktu

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 253-638199

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 340203/2020/838764/SER/CLIMA.A.3
Názov:

Prevádzka sekretariátu európskeho klimatického paktu (PactSec)

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
09/12/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: ICF S.A.
Poštová adresa: Avenue Marnix 17
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE Belgique / België
PSČ: 1000
Štát: Belgicko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 9 322 368.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/03/2022

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE Belgique / België
VII.1.4)Opis obstarávania:

Prevádzka sekretariátu európskeho klimatického paktu (PactSec).

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 24
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 9 322 368.00 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: ICF SA
Poštová adresa: Avenue Marnix 17
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE Belgique / België
PSČ: 1000
Štát: Belgicko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Dodatočné služby a rozpočet.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

Potreba úpravy zákazky bola spôsobená okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať; najmä v priebehu vykonávania činností. Je potrebné vytvoriť platformu na predkladanie klimatických záväzkov, ktorá bude k dispozícii pre jednotlivých občanov prostredníctvom profesionálnej, užívateľsky prívetivej a plne funkčnej platformy.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 9 322 368.00 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 9 822 354.00 EUR