Diensten - 17312-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Erkenningsregeling met voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Noorwegen-Oslo: Analyseren van gegevens

2018/S 009-017312

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Ruter As
991 609 407
Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum
Oslo
0104
Noorwegen
Contactpersoon: Benny Rytter-Johansen
Telefoon: +47 95963754
E-mail: benny.rytter-johansen@ruter.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ruter.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/285272

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202172&B=RUTER
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=202172&B=RUTER
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2018/21 — Analytics, machine learning and data management — Dynamic Procurement System

Referentienummer: 2018/26
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72316000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48460000
48610000
48800000
48920000
72212900
72220000
72222000
72222100
72222300
72240000
72246000
72250000
72311100
72313000
72314000
72320000
72322000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tenderers are invited to participate in a Dynamic Purchasing System for analytics, machine learning and data management for Ruter AS.

The contract will cover consultancy and assistance in all areas within analytics, machine learning and data management. This involves support for the analysis of business data to describe, predict and improve business areas; find meaningful patterns and knowledge via mathematics, statistics and predictive modelling and machine learning techniques. This also includes operative assignments within data warehouse and master data management.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Aanvang: 09/02/2018
Einde: 31/12/2025
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ruter As
Postboks 1030 Sentrum
Oslo
0140
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018