Leveringen - 173443-2023

24/03/2023    S60

Nederland-Amsterdam: Gasdetectie-uitrusting

2023/S 060-173443

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Waternet
Nationaal identificatienummer: 41216593
Postadres: Korte Ouderkerkerdijk 7
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1096AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Kamil Ozdemir
E-mail: kamil.ozdemir@waternet.nl
Telefoon: +31 651691925
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.waternet.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2802
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://s2c.mercell.com/today/34524
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://s2c.mercell.com/today/34524
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Drinkwater/Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en onderhoud mobiele gasdetectieapparatuur

Referentienummer: A-23.004878
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38543000 Gasdetectie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de opdracht is een veilige werkomgeving voor onze medewerkers creëren, elke dag opnieuw. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van gasdetectie apparatuur. Zowel vaste meetapparatuur als mobiele gasdetectieapparatuur. Deze aanbesteding betreft uitsluitend het leveren, keuren en onderhouden van mobiele gasdetectieapparatuur en de direct aanverwante producten en diensten.

De vaste meetapparatuur valt buiten de scope.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50413100 Reparatie en onderhoud van gasdetectieapparatuur
38431100 Gasdetectieapparatuur
44612100 Gasflessen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsstukken in Mercell

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

4 x 24 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie Mercell

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Mercell

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie Mercell

Eventuele minimumeisen:

Zie Mercell

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie Mercell

Eventuele minimumeisen:

Zie Mercell

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie Mercell

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/06/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/09/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/06/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Digitale kluis

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/03/2023