Leveringen - 174011-2021

08/04/2021    S68

Spanje-Barcelona: Levering van JT-60SA-elementen voor hogewarmteflux (High Heat Flux, HHF)

2021/S 068-174011

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (“Fusion for Energy”)
Postadres: C/ Josep Pla, 2, Torres Diagonal Litoral Edificio B3
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08019
Land: Spanje
Contactpersoon: Anne-Kathrin PREIS
E-mail: anne-kathrin.preis@f4e.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://industryportal.f4e.europa.eu/default.aspx
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://industryportal.f4e.europa.eu/default.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://industryportal.f4e.europa.eu/default.aspx
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energieonderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van JT-60SA-elementen voor hogewarmteflux (High Heat Flux, HHF)

Referentienummer: F4E-OPE-1149
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit de vervaardiging van 1050 HHF-elementen op basis van grafiet en vuurvaste metaallegeringen. Dit omvat de aankoop van de materialen, het verbinden van de verschillende componenten, de eindbewerking, NDT-onderzoek en verzending naar een integratielocatie in Europa. Voordat er wordt overgegaan op serieproductie, moet een reeks proefmodellen op ware grootte worden gevalideerd om de prestaties onder bedrijfsomstandigheden te garanderen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE Deutschland
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit de vervaardiging van 1050 HHF-elementen op basis van grafiet en vuurvaste metaallegeringen. Dit omvat de aankoop van de materialen, het verbinden van de verschillende componenten, de eindbewerking, NDT-onderzoek en verzending naar een integratielocatie in Europa. Voordat er wordt overgegaan op serieproductie, moet een reeks proefmodellen op ware grootte worden gevalideerd om de prestaties onder bedrijfsomstandigheden te garanderen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 44
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

JT-60SA.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/05/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Onderhavige aankondiging en de rest van de aanbestedingsstukken zullen ook worden bekendgemaakt op het kopersprofiel van de Gemeenschappelijke Onderneming. Ondernemers wordt ten zeerste aanbevolen de webpagina vermeld in sectie I van deze aankondiging regelmatig te raadplegen.

2) Deze aanbestedingsprocedure verloopt volgens de regels die zijn vastgelegd in:

(a) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 (“het Algemeen Financieel Reglement”);

(b) indien afwijkend, aangevuld door het Financieel Reglement van Fusion for Energy, goedgekeurd door de raad van bestuur op 10.12.2019.

Alle wetgeving kan worden geraadpleegd op http://www.fusionforenergy.europa.eu/procurementsgrants/keyreference.aspx

3) In geval van (een) nieuwe opdracht(en) bestaande uit een herhaling van soortgelijke werkzaamheden of diensten die wordt/worden gegund aan de ondernemer aan wie Fusion for Energy de oorspronkelijke opdracht heeft gegund, kan Fusion for Energy gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure in overeenstemming met artikel 164 van het algemeen Financieel Reglement en punt 11 van bijlage I (NB: de onderhandelingsprocedure mag alleen worden gebruikt tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht en tot uiterlijk drie jaar na ondertekening ervan overeenkomstig punt 11.4 van bijlage I bij het Algemeen Financieel Reglement).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/04/2021