Leveringen - 174038-2021

08/04/2021    S68

Roemenië-Constanța: Loodvrije benzine

2021/S 068-174038

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Constanța
Nationaal identificatienummer: 4785631
Postadres: Bulevardul Tomis nr. 51
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900725
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alina Jercea
E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Telefoon: +40 241488157
Fax: +40 241488195
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.primaria-constanta.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117165
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare carburant auto pe bază de carduri

Referentienummer: 0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132100 Loodvrije benzine
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare carburant auto pe baza de carduri, respectiv benzină fără plumb și motorină.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 943 898.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Constanța.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare carburant auto pe baza de carduri, respectiv benzină fără plumb și motorină

Nota: termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în ziua a 11-a față de termenul-limită de depunere a ofertelor.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1. Neincadrarea ofertantilor si/sau asociatilor si/sau tertilor sustinatori si/sau subcontractantilor in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata.

Modalitatea de indeplinire: obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti (inclusiv pentru asociatisi/sau subcontractanti si/sau terți sustinatori) in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. In DUAE se vor cuprinde, dupa caz, informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. (3) si 193-195 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a urmatoarelor informatii si documente:

(a) certificatele fiscale prin care operatorul economic isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.; cerinta se considera indeplinita daca operatorul economic isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, a eventualelor dobanzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentat/e trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii lor;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintei se demonstreaza de fiecare operator economic in parte.

Cerința 2. Neîncadrarea în dispozițiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitate de îndeplinire: se va completa și prezenta „Declarație privind neîncadrarea în dispozițiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice”, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Vergil Chițac, Rusu Ionuț, Cocargeanu Florin-Daniel, Ovanesian Felicia-Nadina, Gospodaru Georgiana, Frigioiu Marcela, Gheorghe Georgeta, Dobre Oana, Petcu Lenuța, Niță Mihaela, Drăgan Andreea, Căruntu Eugen, Dragomir Mariana Cristina, Țăranu Alexandru Mircea.

Atenție: declarația se solicită tuturor participanților la procedura de atribuire: ofertant și/sau asociat și/sau subcontractant și/sau terț sustinător. Declarația se va prezenta odată cu DUAE.

Cerința 1. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare in condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru asociati si/sau subcontractanti si/sau terti sustinatori care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul justificativ este certificatul constatator (original/copie lizibila ce poartă mențiunea conform cu originalul/forma electronică) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabilă in țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoana fizică/juridică. Certificatul ONRC/documentele echivalente emise în țara de rezidență, vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile; certificatul/certificatele trebuie sa fie reale/valabile la momentul prezentării. Operatorul economic trebuie sa aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valabile la momentul prezentarii acestuia. În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa prezinte acest document, pentru partea de contract pe care o va implementa.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii trebuie să facă dovada că au livrat în ultimii trei ani (împliniți la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor), la nivelul unuia sau mai multor contracte, produse similare cu obiectul contractului, respectiv combustibili si/sau produse petroliere, a căror valoare cumulată este de 1 000 000,00 RON fără TVA, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.

Proportia de subcontractare.

1. Informații privind asocierea(dacă este cazul). În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică;

2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă se cunosc subcontractanții la momentul depunerii ofertei;

3. Informatii privind tertii sustinatori(daca este cazul). În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea acordată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de susținere în acest sens din partea terțului/terților. Terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund împreună cu operatorul economic, în mod solidar, pentru prestarea contractului.

Eventuele minimumeisen:

Pentru îndeplinirea cerinței ofertantul va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. La nivelul DUAE, trebuie precizate informații: numărul și data contractului, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului de recepție/proces-verbal de predare-primire, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerinței, la solicitarea autorității contractante, prin prezentarea documentelor justificative, cum ar fi: copii ale contractelor sau ale unor părți relevante ale acestora pe care le-au îndeplinit însoțite de certificate de predare-primire/recomandări/procese-verbale de recepție/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat.

1. În cazul depunerii unei oferte comune, se va completa și prezenta DUAE inclusiv de către asociați, în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va depune și acordul de asociere. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta propriile documente de calificare, deoarece criteriile de calificare referitoare la situația personală a ofertantului trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activității profesionale trebuie respectate de fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele justificative care probează cele asumate prin acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Capacitatea tehnică și profesională și/sau capacitatea economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii;

2. Ofertantul va completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va prezenta și acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile;

3. Terțul/terții va/vor completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, la care se atașează și angajamentul de susținere ferm al terțului susținător/angajamente ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin semnarea angajamentului de susținere terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului/terților susținător/susținători. Documentele justificative care probează cele asumate prin angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Nota. Documentele prezentate trebuie să fie emise de beneficiar și se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” la cererea autorității contractante.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/01/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/05/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Garantia de participare emisa in alta limba decat lb. romana va fi insotita de traducerea autorizata.

2: Vizualizare documente semnate electronic: pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http://www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip

Urmati apoi instructiunile. Instalarea aplicatiei software:

(a) Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign;

(b) Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului;

(c) Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea/salvarea documentului original;

(d) Se apasa „Enter” sau se da „dublu click” pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau

(e) Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica „Semnare & Criptare” optiunea „Verifica semnatura” si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica „D. semnat” din fereastra care se va deschide;

(f) In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul „Salveaza” pentru a salva local documentul original;

(g) Dupa salvarea documentului original,acesta se poate vizualiza pe statia de lucru. Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign;

3. Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP www.e-licitatie.ro

Pentru a putea participa la prezenta procedura,operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.elicitatie.ro Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, răspunsul consolidat publicat de autoritatea contractantă ca urmare a unor solicitari de clarificari cerute de operatorii economici interesați de anunțul de participare. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire. Fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertanti, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit (se va prezenta imputernicirea) al operatorului economic, in functie de calitatea acestuia asociat/tert/subcontractant. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Odata cu oferta, se va depune DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul evectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Riscul elaborarii si depunerii ofertelor in SEAP apartine ofertantilor.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventualele contestații se pot depune conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății
Postadres: Bulevardul Tomis nr. 51
Plaats: Constanța
Postcode: 900725
Land: Roemenië
E-mail: PRIMARIA@PRIMARIA-CONSTANTA.RO
Telefoon: +40 241488100
Internetadres: www.primaria-constanta.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2021