Leveringen - 174210-2019

12/04/2019    S73

Noorwegen-Kjeller: Vliegtuigmotoren

2019/S 073-174210

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
Nationaal identificatienummer: 988517860
Postadres: Fetveien 80-84
Plaats: Kjeller
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 2007
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Mille Charlotte Bruun-Olsen Hauge
E-mail: mihauge@mil.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/103700126.aspx
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Engines for NH90 — RTM322

Referentienummer: 2019010864
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34731100 Vliegtuigmotoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 922 060.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34731700 Onderdelen voor helikopters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012 Akershus
II.2.5)Gunningscriteria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
04/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Safran Helicopter Engines
Plaats: Tarnos
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 40220
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 3 922 060.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding