Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 174374-2019

15/04/2019    S74    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Schwäbisch-Hall: Bouwtimmerwerk

2019/S 074-174374

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Diakonie-Klinikum Schwäbisch-Hall gGmbH
Postadres: Diakoniestr. 10
Plaats: Schwäbisch-Hall
NUTS-code: DE11A
Postcode: 74523
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@temak.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-TEMAK-2019-0019

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umbau NFD-Container - Festeinbauten u. Modulsystem

Referentienummer: X-TEMAK-2019-0019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 115 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Festeinbau.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
33192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11A
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 26/08/2019
Einde: 04/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modulsyst.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
39151300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11A
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 26/08/2019
Einde: 04/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/04/2019