Leveringen - 174561-2021

09/04/2021    S69

Nederland-Eindhoven: Software en informatiesystemen

2021/S 069-174561

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Eindhoven
Nationaal identificatienummer: 261529808
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5611 EM
Land: Nederland
Contactpersoon: Muriel ten Keersten
E-mail: aanbestedingen@eindhoven.nl
Telefoon: +31 625516761
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhoven.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie — vervanging uitgaand Subsidiesysteem gemeente Eindhoven

Referentienummer: MTK06042021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Namens de gemeente Eindhoven ontvangt u hierbij een leidraad voor een markconsultatie met betrekking tot de volgende onderwerpen (hierna ook ‘dienstverlening’):

1. het ondersteunen van het subsidieverstrekkingsproces middels een passende applicatie;

2. de mogelijkheden voor het koppelen van deze applicatie met bestaande applicatie van de gemeente Eindhoven (hoe past het in het applicatielandschap?);

3. de wijze waarop implementatie van de betreffende applicatie plaatsvindt (denk aan applicatie inrichting, training/opleiding, datamigratie).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/09/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/04/2021