Leveringen - 176059-2018

24/04/2018    S79

Slowakije-Košice: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 079-176059

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nationaal identificatienummer: 00397768
Postadres: Šrobárova 2
Plaats: Košice-Staré Mesto
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 041 80
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Ján Richnavský
E-mail: jan.richnavsky1@upjs.sk
Telefoon: +421 552341168
Fax: +421 556786959
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.upjs.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ezakazky.sk/upjs/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ezakazky.sk/upjs/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

Referentienummer: REK000844/2018-UVO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh, krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.

Poskytnutie súvisiacich služieb:

Dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti pri inštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov.

Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 424 256.94 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30212000 Hardware voor minicomputer
30212100 Centrale verwerkingseenheden voor minicomputer
30213000 Personal computers
30213100 Draagbare computers
30213200 Tablet-pc's
30213300 Desktop computers
30213400 Centrale verwerkingseenheden voor pc's
30213500 Zakcomputers
30214000 Werkstations
30212000 Hardware voor minicomputer
30215000 Hardware voor microcomputer
30215100 Centrale verwerkingseenheden voor microcomputer
30230000 Computerapparatuur
30231000 Computerschermen en -consoles
30231100 Computerterminals
30231300 Beeldschermen
30231310 Platte beeldschermen
30231320 Touchscreenmonitors
30232000 Randapparatuur
30232100 Printers en plotters
30234000 Geheugenmedia
30236000 Diverse computeruitrusting
30237000 Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers
30237130 Computerkaarten
30237410 Computermuis
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
48000000 Software en informatiesystemen
38652120 Videoprojectietoestellen
32413100 Netwerkrouters
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice, rektorát, fakulty a jej pracoviská.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh, krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.

Poskytnutie súvisiacich služieb:

Dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti pri inštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov.

Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 424 256.94 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, v rámci tohto verejného obstarávania bližšie nešpecifikované, avšak bude možnosť, v prípade potreby zabezpečenia pre niektoré z podpísaných projektov, resp. v prípade podpísania ďalších zmlúv o NFP, o ktorých v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania nemal vedomosť, ak v rozpočtových položkách projektu bude položka týkajúca sa tohto predmetu zákazky, využiť možnosť zabezpečenia takejto položky z tohto verejného obstarávania.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie preukáže záujemca podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 alebo ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Elektronická aukcia sa uskutoční v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2018