Diensten - 176371-2019

15/04/2019    S74    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2019/S 074-176371

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

«Családok Éve 2018 Integrált kommunikációs kampány-III. ütem» (részletesen: Családok éve országos programsorozat és kommunikációs kampány rendezvényszervezési, grafikai tervezési, integrált reklámügyn

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen - QA11 - FG03
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Családok Éve 2018 Integrált kommunikációs kampány-III. ütem» (részletesen: Családok éve országos programsorozat és kommunikációs kampány rendezvényszervezési, grafikai tervezési, integrált reklámügyn

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79342200 Promotiediensten
79311200 Diensten voor het uitvoeren van enquêtes
79416000 Public relationsdiensten
79822500 Maken van grafische ontwerpen
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
92120000 Distributie van films en video's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az Egyedi Megrendelőkben meghatározott helyszínen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 433 070 866 HUF + ÁFA, azaz nettó négyszázharminchárommillió- hetvenezer- nyolcszázhatvanhat forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 1 %-a, nettó azaz 4 330 709 HUF + ÁFA, azaz négymillió- háromszázharmincezer- hétszázkilenc forint + általános forgalmi adó opció.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 22/01/2019
Einde: 31/05/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-041494

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

«Családok Éve 2018 Integrált kommunikációs kampány-III. ütem» (részletesen: Családok éve országos programsorozat és kommunikációs kampány rendezvényszervezési, grafikai tervezési, integrált reklámügyn

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 433 070 866.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás dátuma: 22.1.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban meghatározottak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
79342200 Promotiediensten
79311200 Diensten voor het uitvoeren van enquêtes
79416000 Public relationsdiensten
79822500 Maken van grafische ontwerpen
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
92120000 Distributie van films en video's
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az Egyedi Megrendelőkben meghatározott helyszínen.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 433 070 866 HUF + ÁFA, azaz nettó négyszázharminchárommillió- hetvenezer- nyolcszázhatvanhat forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 1 %-a, nettó azaz 4 330 709 HUF + Áfa, azaz négymillió- háromszázharmincezer- hétszázkilenc forint + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 22/01/2019
Einde: 31/05/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 433 070 866.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

5. Megrendelő a kommunikációs kampányok (médiatervezés és vásárlás) megvalósítása érdekében a Vállalkozási keretszerződés módosítását kezdeményezte a Vállalkozási keretszerződés 7.4. pontjában található kormányzati kommunikációs feladatok arányainak módosítása vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy a médiatervezésre és vásárlásra Megrendelőnek az előzetes tervekkel ellentétben nagyobb mértékben lesz szüksége, így ezen feladatok vonatkozásában a keretösszeg felhasználásának aránya megváltozik.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

7. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 433 070 866.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 433 070 866.00 HUF